Despre post: Postul ninivenilor

Iona, prooroc al lui Dumnezeu a fost trimis în Ninive, căci răutatea oamenilor din cetate a ajuns mare. Dumnezeu îl trimite pe Iona cu un mesaj special pentru locuitori:

„Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel: „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi vesteşte acolo strigarea pe care ţi-o voi da!”” (Iona 3:1-2)

Iona însă știa că Dumnezeu este plin de milă și dacă locuitorii cetății se vor pocăi, se vor întoarce de la faptele lor rele, atunci El nu îi va pieri.

„Şi Iona s-a sculat şi s-a dus la Ninive, după cuvântul Domnului. Şi Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de trei zile. Iona a început să pătrundă în oraş, cale de o zi, strigând şi zicând: „Încă patruzeci de zile, şi Ninive va fi nimicită!””

Mesajul lui Iona nu conținea nici nevoia de pocăință, nici starea păcătoasă a cetății, însă acest mesaj a mișcat pe împărat:

„Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive; el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, şi-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac şi a şezut în cenuşă. Şi a trimis să se dea de ştire în Ninive, din porunca împăratului şi mai marilor lui,

Porțile cetății Ninive

următoarele: „Oamenii şi vitele, boii şi oile să nu guste nimic, să nu pască şi nici să nu bea apă deloc! Ci oamenii şi vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu şi să se întoarcă de la calea lor cea rea şi de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile! Cine ştie dacă nu Se va întoarce Dumnezeu şi Se va căi, şi dacă nu-Şi va opri mânia Lui aprinsă, ca să nu pierim!”
Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă şi nu l-a făcut.”

Deci, hai să urmărim împreună desfășurarea evenimentelor:
1. Împăratul a auzit (direct sau indirect) mesajul lui Iona și  s-a acoperit cu sac și a șezut în cenușă.
2.Împăratul a anunțat un post: nimeni să nu guste nimic și să nu bea apă deloc.
3. Toți să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire.
4. Dumnezeu a văzut că ei se întorceau de la calea lor cea rea și nu le-a făcut rău.

Postul locuitorilor a avut câteva componente: realizarea că Dumnezeu îi va pedepsi pentru păcatul lor, regret față de ceea ce făceau, strigăt către Dumnezeu, renunțare la faptele lor rele și abstinență de la mâncare și apă.
Acest post a fost unul spontan, pentru o nevoie urgentă. Postul nu s-a caracterizat doar prin abstinență de la mâncare, ci și prin rugăciune. Rugăciunea a fost urmată de o pocăință tocmai ca să amâne pedeapsa lui Dumnezeu.
Pare straniu, dar ninivenii au apelat la caracterul lui Dumnezeu, la mila Lui chiar dacă erau păgâni și străini de făgăduințele Lui.
Cred că este corect ca în perioada postului, fiecare să își cerceteze inima și faptele ca să vadă dacă acestea sunt plăcute lui Dumnezeu. Cred că este corect ca în timpul postului, accentul să fie pus pe renunțare la obiceiuri urâte, păcate, iar apoi fiecare să trăiască de acum în colo în ascultare de Dumnezeu.
Postul nu este o schimbare pentru o perioadă, un sezon sau o zi ci este un timp de rugăciune tocmai pentru a schimba și obiceiurile noastre.
În cazul cetății Ninive, schimbarea aduce biruință. Dumnezeu dorește ca fiecare să aibă o viață plină de victorii asupra păcatelor.

#iona, #ninive, #post

Despre post:ce facem greșit?

Prorocul Isaia atinge și subiectul postului în cartea sa, îi atribuie un capitol întreg:

„Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei! În toate zilele Mă întreabă şi vor să afle căile Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea şi n-ar fi părăsit Legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. – „La ce ne foloseşte să postim” – zic ei – „dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul, dacă Tu nu ţii seama de lucrul acesta?” – Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsaţi în voia pornirilor voastre şi asupriţi pe simbriaşii voştri. Iată, postiţi ca să vă ciorovăiţi şi să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece capul ca un pipirig şi să se culce pe sac şi cenuşă? Aceasta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi. Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: „Iată-Mă!”. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare! Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit „Dregător de spărturi”, „Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit”. Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-L vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit.”” (Isaia 58)

Iată ce trebuie să faci în perioada postului:
-amintește-ți de păcatele poporului
-să nu te lași în voia patimilor tale
-caută voia lui Dumnezeu și cere hotărâri drepte
-caută să te apropii de Dumnezeu
-nu posti de dragul oamenilor și nu lua postul ca pe un chin al sufletului

  • în perioada postului nu te purta rău cu cei din jur (nu asupri, nu te certa, nu fi răutăcios)-astfel de post nu este plăcut Domnului

-lasă-te de răutate
-nu mai asupri
-împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe cei fără adăpost
-nu întoarce spatele aproapelui tău care este în nevoie
-nu amenința și nu arunca vorbe de ocară
-să sfințeşti pe Domnul, să-L slăvești,
-să nu te îndeletnicești cu treburile tale și să nu te dedai la flecării,
Postul reprezintă o apropiere de Dumnezeu nu doar un chin al sufletlui, o abstinență de la mâncare, dacă postul tău reprezintă doar o înflămânzire sau alegi să nu mănânci ceva – atunci postești într-un fel care nu-i este plăcut lui Dumnezeu.
În timpul postului este bine ca să cauți voia lui Dumnezeu citind și studiind Sfintele Scripturi. Cât timp acorzi tu Bibliei? Ai timp de rugăciune? Să te rogi și să-ți ceri iertare pentru păcatele tale și păcatele națiunii?
Modul tău de viață trebuie să fie schimbat, să te uiți la cei în nevoie, să cauți să împlinești nevoi – și aceasta nu trebuie să fie doar de dragul postului și în perioada postului, căci în rugăciunile tale ceri ca Domnul să facă judecăți drepte, însă Dumnezeu va pedepsi pe cei fățarnici.
Nu este corect să fii creștin de ocazie – să te porți frumos cu cei din jur doar duminicile și în post.
Nu căuta să îndeplinești niște ritualuri doar că așa face toată lumea, nu căuta să imiți pe alții, ci caută singur voia lui Dumnezeu, căci riști să te ocupi cu nimicuri doar imitând, doar ca să nu te evidențiezi. Ce vor învăța copii de la tine? Că nu e nevoie să pătrunzi în esență, că trebuie să faci doar ceea ce fac alții? Seamănă mai mult o viață copiată de la cineva dar nu și trăită.

Isaia vorbește și de niște consecințe ale unui post corect și plăcut lui Dumnezeu, iată care sunt ele:
-„atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi.
-atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: „Iată-Mă!”
-Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
-ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit „Dregător de spărturi”, „Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit”.
-atunci te vei putea desfăta în Domnul!!
O atitudine corect aduce rezultate frumoase, aduce bucurie în relația cu Dumnezeu. Un post are ca rezultat un răspuns din partea lui Dumnezeu, răspuns ce presupune călăuzire și bucurie. De fapt, postul presupune o relație directă cu Dumnezeu – „ Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: „Iată-Mă!””.
Pentru ce postești? Ca să-ți curățești organismul de câteva kg, ori ca să te apropii de Dumnezeu și să fii mai plăcut Lui?

#isaia, #post

Despre post: Cum să postim?

În predica de pe munte, Domnul Isus a menționat despre post:

„ Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.

Postul de dragul oamenilor

Ci tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa, ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.” (Evanghelia după Matei 6:16-18)

Iată ce învățăm despre post de aici:

  • să nu iai o înfățișare posomorâtă ca să arăți oamenilor că postești,
  • cei care face o față posomorâtă este un fățarnic,
  • unge-ți capul și spală-ți fața ca să arăți că postești nu oamenilor ci Tatălui tău.

Faptul că oamenii se plâng cât de greu este să ții postul, că nu mai pot de foame, că arată triști deoarece își chinuie trupurile nu fac să îi apropie de Dumnezeu.
Dacă postul nu îți aduce fericire ci este un chin pentru tine, atunci tu postești pentru oameni nu pentru Dumnezeu.
Caută voia lui Dumnezeu cu privire la post și nu căuta să impresionezi prin ținerea postului, nu fă ca postul tău să fie o simplă înflămânzire.

#post