Situaţia omului şi soluţia lui Dumnezeu

De multe ori nu realizăm care este starea noastră reală faţă de Dumnezeu , Cel care ne-a creat . Ne facem lumi închipuite şi trăim în ele sau ne legăm viaţa noastră de lucrurile pământeşti şi afirmăm că plăcerile momentului sunt cele ce guvernează . Facem absolut tot ca să arătăm că ne putem descurca şi fără Dumnezeu . Oare aşa să fie ?

Unii atât de mult se strădui că şi inventează dovezi a faptului că Dumnezeu nu există . Avem nevoie de aşa dovezi ?

Inima omului fără Dumnezeu este rea .

Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască? (Ieremia 17:9 )

Fie că dorim sau nu , în lipsa lui Dumnezeu din viaţa noastră îşi fac locul pizma , ura , mânia , certuri , bârfa, curviile şi multe altele . Inima noastră poate să o schmbe doar Cel care a creat-o .

Prorocul Ieremia a trăit în vremuri nu prea fericite în care poporul Israel s-a depărtat mult de la Dumnezeu . De fapt în istoria oricărei naţiuni creştine sunt momente , mai mult sau mai puţin accentuate , în care poporul îl dă pe Dumnezeu la o parte şi face ce-i place . Poporul Israel era într-o stare foarte rea :

Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în ţară. Prorocii prorocesc neadevăruri, preoţii stăpânesc cu ajutorul lor, şi poporului Meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veţi face la urmă?” (Ieremia 5:30-31)

Problema poporului a afectat şi pe cei care trebuiau să se ţină tari de Cuvântul Domnului şi să înveţe cale Domnului pe cei din neamul lor . Au fost afectaţi liderii bisericeşti şi în consecinţă a fost afectată toată ţara . Descrie oare această situaţie şi starea poporului din R.Moldova ? Aş vrea să cred că nu .

Faptele bune nu ne îndreptăţesc în faţa lui Dumnezeu .

Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.” (Isaia 64:6)

Mai mult de atât în Noul Testament găsim scris ceva asemănător :

El ne-a mîntuit şi ne-a dat o chemare sfîntă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărîrea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de vecinicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mîntuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.” (1 Timotei 1:9-10)

Dacă ar fi ca salvare să fie prin faptele noastre atunci ar fi o întrecere la făcut fapte bune şi jertva Domnului Isus ar fi fost zadarnică .

Soluţia lui Dumnezeu .

Soluţia a fost prezentată înainte de a se fi împlini :

Iată vin zile, zice Domnul, cînd voi ridica lui David o Odraslă, neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune, şi va face dreptate şi judecată în ţară. În vremea Lui, Iuda va fi mîntuit, şi Israel va avea linişte în locuinţa lui; şi iată Numele pe care i-L vor da: ,Domnul, Neprihănirea noastră!” (Ieremia 23:5-6)

Soluţia prezentată de Dumnezeu este Fiul Său , Domnul Isus Hristos . Iată cum este prezentat aici Isus :

– se va trage din David , părinţii Lui pământeşti vor fi din neamul lui David .

– o Odraslă neprihănită ,

– va împărăţi şi va lucra cu înţelepciune,

– Domnul , neprihănirea noastră .

„Ci iată legămîntul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele, sau pe fratele său, zicînd: ,Cunoaşte pe Domnul!` Ci toţi Mă vor cunoaşte, dela cel mai mic pînă la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.” (Ieremia 31:33-34)

Domnul promite un nou legământ care va fi calitativ mai bun decât cel vechi , cei care vor intra în acest legământ vor avea Legea lui Dumnezeu în ei şi vor putea astfel să o respecte .

„Pe Cel ce n’a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Corinteni 5:21)

Soluţia este simlă – să-L primeşti pe Domnul Isus în inima ta :

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. ” (Ioan 1:12 )

Cei ce cred în Isus – L-au primit în inima lor .

Tu crezi în Isus ? Ce te încurcă să o faci ?

Dumnezeu să vă ajute să-L primiţi pe Domnul Isus în inima voastră astfel să împliniţi voia lui Dumnezeu pentru voi .

#biblia, #dumnezeu, #inima, #sfaturi

Seminarul din februarie-martie 2009 .

În perioada 26.februarie -07martie am participat la un seminar cu profesori . Au participat mai mulţi profesori din mai multe localităţi ale republicii .

Am studiat cartea „Doamne ,vreau să te cunosc” prin intermediul căreia am făcut cunoştinţă cu Numele lui Dumnezeu prezentate în Sfintele Scripturi . Dumnezeul Bibliei este prezentat într-un mod extraordinar prin intermediul Numelui Său .

Am aflat că numele arată caracterul şi cunoscând numele unei persoane poţi cunoaşte o parte a caracterului său .

Manualui „Doamne vreau să te cunosc ” ne-a ajutat pe noi participanţii să conştientizăm care este partea noastră în relaţia cu Dumnezeu , şi mai ales ce atitudine trebuie să aibă un copil de Dumnezeu .

Mi-a plăcut mult că L-am aflat pe Dumnezeu ca şi Dumnezeu care vindecă şi ca Dumnezeu care dă pacea . Momentan sunt lucrurile care îmi trebuies cel mai mult .

Mulţumesc mult organizatorilor pentru acest seminar.

Dumnezeu care vindecă (Iehova rafa)

În Vechiul Testament , Dumnezeu S-a prezentat sub mai mute nume : Adonai , Elohim , El Şadai , El Roi , El Elion , Iehova . Fiecare din aceste nume arată o latură a caracterului lui Dumnezeu .

În articolul de azi voi prezenta numele Iehova rafa , ceea ce înseamnă Dumnezeu care vindecă .

Interesant este faptul că în ultumul timp tot mai des se aude despre epidemii care cuprind ţări întregi , de boli care afectează mulţi oameni şi , se pare , că încă nu şi-au găsit leacul . Interesant este faptul că Dumnezeu Se prezintă în Biblie ca un Mare medic ,deci să vedem ce vindecă El .

Ce vindecă Dumnezeu .

Sfânta Scriptură ne redă cazul împăratului Ezechia care era bolnav de moarte :

În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Proorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el, şi i-a zis: ,,Aşa vorbeşte Domnul: ,Rînduieşte ce ai de rînduit casei tale, căci vei muri, şi nu vei mai trăi.„…

Isaia, care ieşise, n’ajunsese încă în curtea din mijloc, cînd cuvîntul Domnului i-a vorbit astfel: ,,’ntoarce-te şi spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: ,Ţi-am auzit rugăciunea, şi ţi-am văzut lacrămile. Iată că te voi face sănătos; a treia zi, te vei sui la Casa Domnului.Voi mai adăuga cincisprezece ani la zilele tale. (2 Împăraţi 20:1,4-6)

Dumnezeu poate vindeca boli de moarte , chiar şi acelea care nu pot fi vindecate de doctori . În multe cazuri Dumnezeu a vindecat , chiar şi în zilele noastre . Dumnezeu nu a vindecat doar în trecut dar face acest lucru şi în prezent .

Vindecă orice rană şi durere .

„De ce te plîngi de rana ta, de durerea, pe care ţi-o pricinuieşte boala ta? Pentru mulţimea nelegiuirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri! Totuş, toţi cei ce te mănîncă vor fi mîncaţi, şi toţi vrăjmaşii tăi, toţi, vor merge în robie; cei ce te jăfuiesc vor fi jăfuiţi, şi voi da pradă pe toţi cei ce te prădează. Dar te voi vindeca, şi îţi voi lega rănile, zice Domnul. Căci ei te numesc: ,Cel izgonit,` ,Sionul acela de care nimănui nu-i pasă.„”(Ieremia 30:15-17)

Vindecă şi bolile de naştere .

În timpul în care Domnul Isus a fost pe pământ a întâlnit un orb din naştere şi l-a vindecat .

„Cînd trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere. Ucenicii Lui L-au întrebat: ,,’nvăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s’a născut orb?„ Isus a răspuns: ,,N’a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui; ci s’a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.” (Ioan 9:1-3)

Dumnezeu cu adevărat vindecă toate tipurile de boli , chiar şi a înviat morţii . Însă cel mai grav că nu toţi realizează care este cauza bolii … şi reacţionează greşit .

Cauza bolii .

Cele mai frecvente menţiuni ale cauzei sunt păcatul . Păcatul din viaţa noastră poate fi o cauză a bolii care o purtăm în trupul nostru (vreau să menţionez din start că nu e singura cauză ).

În cazul orbului , ucenicii lui Isus L-au întrebat ,,Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s’a născut orb?„

Cel mai grav este că păcatele părinţilor pot afecta copii . Ca şi părinte realizezi tu acest lucru ?

„De ce te plîngi de rana ta, de durerea, pe care ţi-o pricinuieşte boala ta? Pentru mulţimea nelegiuirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri! ( Ieremia 30:15 )

În cazul împăratului David , când a poruncit numărătoarea copiilor (ceea ce nu trebuia să facă ) Dumnezeu a pedepsit tot poporul . Pentru neascultarea împăratului a suferit tot poporul .

„ Du-te şi spune lui David: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,’ţi pun înainte trei urgii; alege una din ele, şi te voi lovi cu ea.„ Gad s’a dus la David, şi i-a zis: ,,Aşa vorbeşte Domnul: ,Primeşte: sau trei ani de foamete, sau trei luni în timpul cărora să fii nimicit de protivnicii tăi şi atins de sabia vrăjmaşilor tăi, sau trei zile în timpul cărora sabia Domnului şi ciuma să fie în ţară şi îngerul Domnului să ducă nimicirea în tot ţinutul lui Israel. Vezi acum ce trebuie să răspund Celui ce mă trimete.„ David a răspuns lui Gad: ,,Sînt într’o mare strîmtorare! Să cad în mînile Domnului, căci îndurările Lui sînt nemărginite; dar să nu cad în mînile oamenilor!„ Domnul a trimes ciuma în Israel, şi au căzut şaptezeci de mii de oameni din Israel.”(1 Cronici 21:10-14)

O altă cauză a bolii poate fi şi cauzele naturale (lipsa de alimentare coretă , accident ) aşa cum a fost şi cazul lui Timotei care suferea de boli de stomac . De obicei misionarii investesc în vestirea Evangheliei timpul lor , efortul lor dar şi sănătatea lor .

Să nu mai bei numai apă, ci să iei şi cîte puţin vin, din pricina stomahului tău, şi din pricina deselor tale îmbolnăviri.” (1 Timotei 5:23 )

Ţin să specific că vinul era considerat ca şi medicament (în cantităţi reduse ).

Cum să te vindeci .

Sunt câţiva paşi care trebuie să-i faci :

– să asculţi cu luare aminte de glasul Domnului ,

– să faci ce este bine înaintea lui Dumnezeu ,

– să asculţi de poruncile Lui ,

– să păzeşti toate poruncile Lui.

El a zis: ,,Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui, şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu cari am lovit pe Egipteni; căci Eu sînt Domnul, care te vindecă.„”(Exod 15:26)

– să te rogi lui Dumnezeu .

– să te smereşti ,

– să te abaţi de la căile tale rele .

dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate dela căile lui rele, -îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara.”(2 Cronici 7:14)

– să apelezi la Dumnezeu căci „tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită, şi le leagă rănile.”

– să mori faţă de păcat . Să renunţi la obiciurile tale rele ,la orice mod de viaţă păcătos .

El (Isus) a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentruca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.”(1 Petru 2:24)

-să nu neglijezi medicamentele . Dumnezeu nu afirm că medicamentele sunt de prisos , chiar folosirea lor este încurajată .Dumnezeu lucrează în multe feluri .

În concluzie : cauzele bolii sunt ,de obicei , păcatul din viaţa noastră sau un mod nesănătos de viaţă însă Dumnezeu poate da vindecare în orice situaţie .

Din păcate mulţi tineri care sunt dezamăgiţi şi suferă nu ştiu că Dumnezeu poate să le vindece inima şi sufletul de orice dezamăgire (căci El nu a dezamăgit pe nimeni) şi să dea bucurie şi pace celor ce cred în Isus ca Domn şi Mântuitor .

Dacă eşti bolnav este bine să te cercetezi în faţa lui Dumnezeu şi dacă este nevoie să-ţi ceri iertare pentru păcatul comis şi să renunţi la el .

#biblia, #dumnezeu, #inima, #isus, #pacat

Cum să ne rugăm rugăciunea „Tatăl nostru”

#comunicare, #dumnezeu

El Elion – Dumnezeu Cel Preaînalt .


Astăzi vom discuta despre un alt nume al lui Dumnezeu , şi anume El Elion . Acest nume Îl desemnează pe Dumnezeu drept conducătorul suprem al întregului univers. Traducerea Numelui El Elion este Dumnezeu cel Preaînalt , ceea ce înseamnă că mai înalt ca EL nu este nimeni după poziţie în tot universul .

El stăpâneşte peste timpuri şi peste oameni .

Împăratul Babilonului când şi-a revenit după şapte vremi a afirmat :

După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadneţar, am ridicat ochii spre cer, şi mi-a venit iarăş mintea la loc. Am binecuvîntat pe Cel Prea ‘nalt, am lăudat şi slăvit pe Cel ce trăieşte vecinic, Acela a cărui stăpînire este vecinică, şi a cărui împărăţie dăinuieşte din neam în neam. Toţi locuitorii pămîntului sînt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pămîntului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mîniei Lui, nici să-I zică:,, Ce faci?„” (Daniel 4:34-35)

Din spusele lui Nebucadneţar putem afla următoarele lucruri despre Dumnezeu :

– stăpânirea Lui este veşnică ,

– împărăţia Lui dăinuieşte din neam în neam ,

– toţi locuitorii sunt o nimica înaintea Lui ,

– El face ce vrea cu oastea cerului şi cu locuitorii pământului şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui .

Trebuie să recunoaştem şi noi că stăpânirea Lui este veşnică şi El stăpâneşte peste locuitorii pământului şi cerului . El ne-a creat şi nimeni nu Îl va putea opri în mânia Lui căci nu este nimeni nici aici pe pământ şi nici în ceruri să-I spună „Ce faci ?” .

Apoi proorocul Isaia zice :

„Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremile străbune; căci Eu sînt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sînt Dumnezeu, şi nu este niciunul ca Mine. Eu am vestit dela început ce are să se întîmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ,Hotărîrile Mele vor rămînea în picioare, şi ‘mi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea. Eu chem dela răsărit o pasăre de pradă, dintr’o ţară depărtată, un om ca să împlinească planurile Mele: da, Eu am spus, şi Eu voi împlini; Eu am plănuit şi Eu voi înfăptui.” (Isaia 46:9-11 )

Iarăşi se menţionează că nu este alt dumnezeu şi că El este Unicul . El ştie totul ce se va întâmpla de la început , chiar şi faptul că eu voi scrie acest articol şi ştie ceea cî ti îl vei citi . Ştie ce gâdeşte fiecare şi ce face fiecare , nu există faptă care să-I fie necunoscută, pentru El nu sunt surprize , nu putem face nimic care să-L surprindă .Mai mult de atât ; Dumnezeu îşi aduce la împlinire voia Sa indiferent că dorim noi acest lucru sau nu .

În rugăciunea sa Daniel afirmă că :

A Lui este înţelepciunea şi puterea.

El schimbă vremurile şi împrejurările;

El răstoarnă şi pune pe împăraţi;

El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi!

El descopere ce este adînc şi ascuns;

El ştie ce este în întunerec şi

la El locuieşte lumina….” (Daniel 2:20-22)

Aceste caracteristici sunt toate ale Dumnezeului nostru , în adevăr avem un Dumnezeu extraordinar !

El stăpâneşte peste vieţile oamenilor .

Dumnezeu poate face o femeie stearpă sau să-i dea copii . Unul din aceste cazuri este cazul lui Ana , mama lui Samuel :

Dar Anei îi dădea o parte îndoită; căci iubea pe Ana. Dar Domnul o făcuse stearpă. Protivnica ei o înţepa dese ori, ca s’o facă să se mînie, pentru că Domnul o făcuse stearpă.” (1 Samuel 1:5-6)

Dumnezeu poate îmbolnăvi sau poate face pe cineva sănătos , poate să dea viaţă şi poate să omoare – Lui Îi stau toate acestea în putere şi nu este nimeni care să poate face aceste lucruri în afară de El .

Domnul omoară şi învie, El pogoară în locuinţa morţilor şi El scoate de acolo. Domnul sărăceşte şi El îmbogăţeşte, El smereşte şi El înalţă ,El ridică din pulbere pe cel sărac, Ridică din gunoi pe cel lipsit. Ca să-i pună să şadă alături cu cei mari. Şi le dă de moştenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă; Căci ai Domnului sînt stîlpii… pămîntului, Şi pe ei a aşezat El lumea. El va păzi paşii prea iubiţilor Lui, Dar cei răi vor fi nimiciţi în întunerec; Căci omul nu va birui prin putere. Vrăjmaşii Domnului vor tremura, Din înălţimea cerului El ‘şi va arunca tunetul asupra lor; Domnul… va judeca marginile pămîntului .” (1 Samuel 2:6-10)

Cel mai mult de aici mi-a plăcut expresia „El va păzi paşii prea iubiţilor Lui”. Cu bucurie pot să constat că Dumnezeu Se îngrijeşte de viaţa celor ce-L iubesc dar stăpâneşte şi peste vrăjmaşii Săi .

El stăpâneşte peste Satana .

Când a dorit să-l chinuie pe Iov , Satana a mers la Dumnezeu să-şi ceară voie şi niciodată nu a mers mai departe decât i-a permis Dumnezeu .

Domnul a zis Satanei: ,,Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pămînt. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate dela rău.„ Şi Satana a răspuns Domnului: ,,Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?…..

Domnul a zis Satanei: ,,Iată, îţi dau pe mînă tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mîna.„ Şi Satana a plecat dinaintea Domnului.” (Iov 1:8-9, 12)

Din păcate , mulţi ajung să se închine Diavolului decât lui Dumnezeu şi cred că vor ajunge să se bucure veşnic de bunăvoinţa Satanei ; dar nu ştiu că vor arde împreună cu Diavolul în iazul de foc şi pucioasă .

Care trebuie să fie atitudinea mea ?

1. Exact ce a făcut şi Nebucadneţar :

– să-L binecuvântăm ,

– să-L lăudăm ,

– să-L slăvim .

2. Când sunt chemat să fac voia Lui să fiu conştient că am un rol în toată lucrarea lui Dumnezeu .

3. Să cer înţelepciunea de la Dumnezeu .

4. Să mă tem de Dumnezeu nu de diavol .

5. Să-L iubesc pe Dumnezeu , căci toate lucrurile sunt pentru binele celor ce-L iubesc .

6. Să-I mulţumim pentru toate lucrurile .

Care din aceste puncte lipsesc în viaţa ta ?

Ce crezi că trebuie să schimbi în viaţa ta ?

Fie ca Dumnezeu cel Preaînalt să-ţi dea înţelepciune ca să-ţi trăieşti viaţa într-un mod plăcut Lui şi să faci în totul voia Lui .

#biblia, #desfatare, #dragoste, #dumnezeu

Dumnezeu este suveran .

Nu încape îndoială că Dumnezeu este atotputernic , dar ce relaţie este între Dumnezeu Creatorul şi creaţia Sa ?

Ce poate face Dumnezeu cu toată creaţia Sa ? Unii cred că Creatorul a creat această lume şi a plecat în Univers să creeze altă lume .

În acest articol vreau să prezint suveranitatea lui Dumnezeu conform Scripturii .
Este foarte important să cunoaştem ce spune Cuvântul Său despre suveranitatea Lui , ca să nu ne lăsăm influienţaţi de orice învăţătură lumească care este contradictorie Biblie .

Conform DEX-ului , „suveran” înseamnă 1) conducător absolut al unui stat; monarh; rege; împărat. 2) fig. persoană care dispune liber de soarta sa, de acţiunile şi de faptele sale.

Suveranitatea lui Dumnezeu este însuşirea puterii Lui supreme de a dispune de soarta tuturor fiinţelor din univers . Absolut nimic nu se întâmplă în univers fără cunoştinţa Lui anterioară şi îngăduinţa sau permisiunea Lui .

Tot ce hotărăşte se întâmplă .

Dumnezeu ne-a prezentat voia Lui în Biblie , în unele cărţi profetice a prezentat şi unele evenimente din viitor (în special Apocalipsa) . Unii oameni sunt dispuşi să nu creadă nimic , dar aceasta nu înseamnă că evenimentele nu vor avea loc .

Iată ce scrie în cartea Isaia :

Domnul oştirilor a jurat, şi a zis: ,,Da, ce am hotărît se va întîmpla, ce am pus la cale se va împlini. Domnul oştirilor a luat această hotărîre: cine I se va împotrivi? Mîna Lui este întinsă: cine o va abate?” (Isaia 14:24,27)

Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremile străbune; căci Eu sînt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sînt Dumnezeu, şi nu este niciunul ca Mine. Eu am vestit dela început ce are să se întîmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ,Hotărîrile Mele vor rămînea în picioare, şi ‘mi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.” (Isaia 46:9-10)

Puterea lui Dumnezeu nu este limitată , chiar eu înainte să cunosc cu adevărat ce este scris în Scriptură , credeam că Dumnezeu poate doar ceea ce cuprinde nivelul meu de înţelegere . Cât de mare mi-a fost greşeala ….

Absolut totul din ce a promis Domnul că va face cu acest Pământ va aduce la împlinire , indiferent de ce crede fiecare om , indiferent cât de mulţi oameni nu se vor opune . Numai că avem o avertizare în cartea Apocalipsa dar şi o mângâiere – Dumnezeu ne spune cum se va termina viaţa pe acest pământ , dar şi cum va începe veşnicia .

Satana nu poate trece nicidecum de voia lui Dumnezeu .

În cazul lui Iov , Satana înainte de a-i face rău lui Iov cere voie de la Dumnezeu , şi niciodată nu face mai mult decât îi permite Dumnezeu .

Domnul a zis Satanei: ,,Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pămînt. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate dela rău.„Şi Satana a răspuns Domnului: ,,Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvîntat lucrul mînilor lui, şi turmele lui acopăr ţara. Dar ia întinde-Ţi mîna, şi atinge-te de tot ce are, şi sînt încredinţat că Te va blestema în faţă.„ Domnul a zis Satanei: ,,Iată, îţi dau pe mînă tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mîna.„ Şi Satana a plecat dinaintea Domnului.” (Iov 1:8-12 )

Din păcate unii se mai închină astăzi Diavolului şi cred că el este adevăratul dumnezeu . Cât de tare se înşeală ei , şi cât de tare vor regreta alegerea care au făcut-o pe acest pământ …

Pe cine-l accepţi tu ca Domn şi Stăpân al vieţii tale ? De cine asculţi ? De Dumnezeu sau de diavol ?

Dumnezeu guvernează cu legile naturii .

Deoarece El a creat natura , tot Dumnezeu a creat şi legile naturii care guvernează acest univers . Fiecare fenomen atmosferic se întâmplă fiindcă aşa a permis Dumnezeu să fie . Chiar dacă vin oamenii şi spun că unele lucruri pot fi preîntâmpinate sau evitate , urmărind marele catastrofe în istorie , se vede că nu chiar este chiar aşa . Catastrofa de la Cernobâl este o dovadă grăitoare.

„ Ca să se ştie, dela răsăritul soarelui pînă la apusul soarelui, că afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sînt Domnul, şi nu este altul. Eu întocmesc lumina, şi fac întunerecul, Eu dau propăşirea, şi aduc restriştea, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.” (Isaia 45:6-7 )

„ Daniel a luat cuvîntul şi a zis: ,,Binecuvîntat să fie Numele lui Dumnezeu, din vecinicie în vecinicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea. El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi! El descopere ce este adînc şi ascuns; El ştie ce este în întunerec şi la El locuieşte lumina….” (Daniel 2:20-23)

El poate da viaţă şi poate omorâ .

Primul om a fost creat din ţărână şi Dumnezeu i-a suflat suflare de viaţă . Domnul Isus a înviat pe Lazăr care era mort şi apoi a înviat din morţi .

Când era cu ucenicii Domnul Isus le-a spus :

Căci, dupăcum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.” (Ioan 5:26)

În Vechiul Testament este scris :

„Să ştiţi dar că Eu sînt Dumnezeu, Şi că nu este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau viaţă şi Eu omor, Eu rănesc şi Eu tămăduiesc, Şi nimeni nu poate scoate pe cineva din mîna Mea.” (Deuteronom 32:39 )

Dumnezeu are putere asupra vieţii şi morţii .

O mare bucurie este să avem un aşa Dumnezeu ! Ştiind că este atotputernic şi nu este nimeni care poate să-I spună ce să facă . O mai mare bucurie este să ştim că El este bun şi plin de îndurare şi dragoste faţă de oameni .

Dumnezeu are putere peste tot ce a creat , şi nimic nu poate să se întâmple fără îngăduinţa Lui .Te-ai gândit că şi tu te-ai născut pentru că aşa a dorit Dumnezeu ?

Te-ai gândit că Dumnezeu are un scop cu viaţa ta ?

#dumnezeu, #isus

Iehova – Eu sunt Cel ce sunt

În zilele noastre foarte mulţi au auzit despre numele lui Dumnezeu ca Iehova , dar puţini cunosc semnificaţia acestui nume .

În acest articol voi prezenta semnificaţia numelui Iehova .

Numele Iahova este cel mai folosit în Biblia .

Şi mai ales în Vechil Testament , care a fost scris în limba ebraică . Acest nume a apărut de 6.823 de ori .

În ebraică , iniţial cuvintele se scriau dar fără vocale , şi numele Iehova , era scris IHWH (sau IHVH) . Mai târziu s-au introdus vocalele din numele Adonai (Stăpând , Domn ) – astfel obţinându-se numele Iehova .

Numele Iehova provine din cuvântul havah care înseamnă „a fi sau a deveni ” .

Acest nume apare în Biblie în cartea Exod , capitolul 3.

Moise a fugit din Egipt şi trăia de 40 de ani în pustiu . În acea zi el păştea oile socrului său Ietro , când a văzut un un foc :

Îngerul Domnului i S’a arătat într’o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug. Moise s’a uitat; şi iată că rugul era tot un foc, şi rugul nu se mistuia deloc. (Exod 3:2)

Atunci Dumnezeu S-a prezentat prima dată lui Moise :

Dumnezeu a zis: ,,Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi încălţămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pămînt sfînt.„ Şi a adăugat: ,,Eu sînt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.„ Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis: ,,Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile.

…. Eu te voi trimete la Faraon, şi vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.„

Moise a zis lui Dumnezeu: ,,Cine sînt eu, ca să mă duc la Faraon, şi să scot din Egipt pe copiii lui Israel?„

Dumnezeu a zis: ,,Eu voi fi negreşit cu tine; şi iată care va fi pentru tine semnul că Eu te-am trimes: după ce vei scoate pe popor din Egipt, veţi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.„

Moise a zis lui Dumnezeu: ,,Iată, cînd mă voi duce la copiii lui Israel, şi le voi spune: ,Dumnezeul părinţilor voştri m’a trimes la voi`; şi mă vor întreba: ,Care este Numele Lui?` ce le voi răspunde?„

Dumnezeu a zis lui Moise: ,,Eu sînt Cel ce sînt.„ Şi a adăugat: ,,Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ,,Cel ce se numeşte ,Eu sînt`, m’a trimes la voi.„. (Exod 3:5-14)

Dumnezeu Iehova este veşnic – El a fost , este şi va fi . Prin faptul că se numeşte Eu sunt , ne arată că EL este acelaşi şi principiile Lui nu se schimbă niciodată . Cu mai mare bucurie ne putem baza pe un aşa Dumnezeu neschimbător , care nu-şi schimbă promisiunile şi esenţa Lui .

Isus tot este Iehova .

În timpul în care Isus a fost pe acest pământ , EL s-a prezentat cu acest nume :

„ De aceea v’am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi Eu sînt, veţi muri în păcatele voastre.„ ,,Cine eşti Tu?„ I-au zis ei. Isus le-a răspuns: ,,Ceeace dela început vă spun că sînt.„ Am multe de zis despre voi şi de osîndit în voi; dar Celce M-a trimes, este adevărat; şi Eu, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.„ Ei n’au înţeles că le vorbea despre Tatăl. Isus deci le-a zis: ,,Cînd veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sînt, şi că nu fac nimic dela Mine însumi, ci vorbesc după cum M’a învăţat Tatăl Meu.” (Ioan 8:24-28 )

Mai tîrziu Isus afirmă că El cu Tatăl una sunt . Acest lucru ne arată că EL este acum cu cei care Îl iubesc – EL este acum ,şi nu-şi schimbă promisiunile chiar dacă nu-ţi respecţi promisiunile faţă de Dumnezeu .

Mă bucur că Dumnezeu nu este ca omul – EL nu se schimbă , şi Domnul Isus este egal cu Iehova şi nici El nu se schimbă .

L-ai cunoscut tu pe Dumnezeu Iehova ? Dacă nu , atunci apropie-te de El cu toată încrederea că te va primi , căci a promis :

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11:28 )

Dacă vei cunoaşte numele lui Dumnezeu , îi vei cunoaşte caracterul Lui , iar acest lucru îţi va da pace şi linişte în viaţa ta .

Mă bucur că L-ai aflat pe Dumnezeu ca Iehova , rămâne doar să apelezi la El , deoarece El este aici şi te aude .

Domnul să te binecuvinteze !

#dumnezeu, #isus

Elohim – Dumnezeu Creator.

În urmă cu câteva zile am promis că voi explica pe rând unele din Numele lui Dumnezu . Astăzi vreau să încep cu numele Elohim .În acest articol vreau să prezint pe Dumnezeu ca şi Creator .

Cum este prezentat Elohim în Biblie .

Prima relatare a cuvântului Elohim o găsim în primul verset din Biblie :

La început, Dumnezeu (Elohim) a făcut cerurile şi pămîntul.” (Genesa 1:1)

Deci Îl vedem pe Dumnezeu ca şi Creatorul lumii acestea . El poate crea din nimic.

În ebraică (limba în care a fost scrisă marea partea a Vechiului Testament ) El înseamnă „puternic” sau „tare ” , iar Elohim este tradus ca „Dumnezeu ” .

Terminaţia „him” în ebraică arată pluralul (în ebraică există două forme de plural : dualul şi pluralul – mai mult decât doi ).

Deci Dumnezeu creatorul se prezintă în mai multe persoane . Să vedem cine sunt acestea ?

În al doilea verset al cărţii Genesa este scris.

Pămîntul era pustiu şi gol; peste faţa adîncului de ape era întunerec, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor. ” (Genesa 1:2 )

Deci a doua persoană a dumnezeirii este Duhul Sfânt .

Însă aşa cum am mai specificat , terminaţia „him ” arată la mai mult de două persoane , iar în Epistola lui Pavel către Coloseni putem identifica uşor şi a treia persoană :

Pentrucă prin El (Isus) au fost făcute toate lucrurile cari sînt în ceruri şi pe pămînt, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpîniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.” (Coloseni 1:16 )

Evanghelia după Ioan specifică încă o dată :

„ La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n’a fost făcut fără El.” (Ioan 1:1-3 )

Una din creaţiile lui Dumnezeu suntem noi căci El ne-a creat după chipul şi asemănarea Lui .

Apoi Dumnezeu a zis: ,,Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră.” (Genesa 1:26 a)

Deci fiecare om de pe acest pământ este creat după chipul lui Dumnezeu , în cosecinţă nu putem spune despre cineva că este urât – toţi sunt frumoşi . Noi ,uneori suntem tentaţi să catalogăm astfel oamenii , deşi nu e corect . Cel cărui îi spui urât – tot e creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu .

Cum se manifestă Elohim .

Dumnezeu ascultă oamenii credincioşi Lui în ziua necazului :

Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov, (Psalm 20:1)

Faptul că El ne-a creat după chipul Său- astfel doreşte ca omul (tu şi eu ) să reflecte chipul şi asemănare lui Dumnezeu . Scopul pentru care a fost creat omul este să reflecte caracterul lui Dumnezeu . Cum reflecţi tu caracterul lui Dumnezeu ?

Prin purtarea ta se vede că eşti creştin ?

Noi putem accepta că Dumnezeu ne-a creat doar prin credinţa în El :

Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvîntul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n’a fost făcut din lucruri cari se văd.” (Evrei 11:3 )

Deşi Domnul ne-a dat destule argumente pentru a crede că El ne-a creat pe noi , pământul , tot universul – putem accepta doar prin credinţă în El .

De 200 de ani a apărut controversata ideie evoluţionistă , şi acum oamenii se consideră suficient de inteligenţi pentru a crede ştiinţa . Nici nu iau în calcul că ştiinţa uneori poate greşi – de 2000 de ani oamenii de ştiinţă credeau că pământul este plat , dar în Biblie este scris de mai mulţi ani că Pământul este rotund :

Cînd a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă; cînd a tras o zare pe faţa adîncului … eu eram meşterul Lui, la lucru lîngă el, şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucînd neîncetat înaintea Lui, jucînd pe rotocolul pămîntului Său, şi găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor.” (Proverbe 8: 27-31)

Acest Dumnezeu – Elohim , este unicul Dumnezeu care există – nu mai poate exista alt dumnezeu .

Chiar şi cei douăzeci şi patru de bătrâni din faţa tronului lui Dumnezeu au exclamat :

„ Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!”(Apocalipsa 4:11 )

De ce Dumnezeu a îngăduit să se nască oameni cu defecte fizice ?

Aceasta este întrebarea care mi-a pus-o un cititor al blogului .

Acum pot să-i răspund în parte (mai detaliat îi voi răspunde în articolul „Iehova – rafa”) – deoarece în fiecare om să se vadă lucrarea lui Dumnezeu .Dacă tu care citeşti ai un defect fizic , Dumnezeu Creatorul vrea să se vadă prin viaţa ta lucrarea Lui . Pentru alţii tu eşti cu defecte , pentru Dumnezeu eşti perfect . Dumnezeu nu crează cu defect .

Dumnezeu a creat pe fiecare om cu un scop precis – şi pentru tine , chiar dacă nu realizezi acest lucru , aşa este !!

Din acest motiv trebuie să fii mulţumitor pentru viaţa care ţi-a fost dată . Deci …

Care trebuie să fie atitudinea ta ?

Cum am mai spus – trebuie să fii mulţumitor . Mulţi nu realizează că scopul lor este să mulţumească pe cei din jur: să arate bine , să aibă muşci bine conturaţi , abdomen plat , figură de manechin , să ….. şi tot aşa vor găsi o mie de motive .

Dar toţi au fost creaţi pentru a arăta prin viaţa lor pe Dumnezeu , iar pentru aceasta nu ai nevoie stringentă de a te contopi cu un manechin .

„Te laud că sînt o făptură aşa de minunată. Minunate sînt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!” (Psalm 139:14 )

Acestea sunt cuvintele psalmuistului care a realizat acest lucru . A realzat că pentru a te bucura de viaţă nu trebuie să satisfaci nevoia societăţii sau a modei , ci doar să mulţumeşti şi să trăieşti pentru Dumnezeu .

„Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui, şi voi cînta Numele Domnului, Numele Celui Prea ‘nalt.” (Psalm 7:17

Apreciază toţi oamenii , pentru că şi ei au fost creaţi cu un scop precis ; ei tot sunt creaţia lui Dumnezeu – exact ca şi tine .

Bucurăt-te că eşti o făptură minunată !

#creatie, #dumnezeu