„Ce fac şi ce zic” sau care este purtarea unui creştin?

În ţara noastră majoritatea populaţiei s-a identificat ca fiind creştină. Acest lucru e foarte îmbucurător , dar purtarea tuturor celor care se numesc creştini trebuie să fie conform Sfintelor Scripturi.
Sunt persoane care se numesc creştini şi nu sunt, dar sunt şi din cei care se numesc creştini şi într-adevăr sunt.
Acest articol nu-l scriu ca să critic ci ca să te ajut să identifici posibilul pericol din viaţa ta.

1. Dumnezeu confirmă că nu toţi care i se închină vor ajunge în Împărăţia lui Dumnezeu.

Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.
Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”
Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.” ” (Matei 7:21-23)

Problema cea mai mare este că un mod de viaţă religios nu îţi garantează salvarea.

2. Adevăratea motivare.
Un creştin , adica o persoană care îl urmează pe Isus Hristos, va avea o mare dragoste pentru Dumnezeu , pentru Cuvântul Său şi pentru oameni (care sunt creaţi după chipul lui Dumnezeu).

„Şi unul din ei, un învăţător al Legii, ca să-L ispitească, I-a pus întrebarea următoare: „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?”
Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.”
„Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare poruncă.
Iar a doua, asemenea ei, este: ,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.” (Matei 22:35-40)”

Din dragoste pentru Dumnezeu fiecare creştin va dori să împlinească cele 10 porunci, va citi Biblia pentru a-I afla voia Sa, va avea timp de rugăciune, şi va spune şi altora vestea bună a împăcării omului cu Dumnezeu.
Un prieten a zis, „Poate o persoană să nu-ţi placă , dar eşti obligat s-o iubeşti”.

3. Adevăratele fapte ale creştinului.
Un creştin este condus de Duhul Sfânt care-L pune Dumnezeu în inima omului. Apostolul Pavel zice că un dacă trăim în Duhul , facem faptele Duhului.

Roada Duhului, dimpotrivă, este:
-dragostea,
-bucuria,
-pacea,
-îndelunga răbdare,
-bunătatea,
-facerea de bine,
-credincioşia,
-blândeţea,

  • înfrânarea poftelor.

Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.Dacă trăim Duhul, să şi umblăm prin Duhul. „(Galateni 5:22-25)

Arată faptele tale că eşti creştin? Care din cele descrise nu-ţi sunt caracteristice?

4. Ce nu va face niciodată un creştin ?
Înainte de a face un legământ cu Domnul Isus ,am avut un mod de trai urât în faţa lui Dumnezeu . Faptele noastre erau urâte de Dumnezeu, aceeaşi Epistolă către Galateni ne spune care era viaţa noastră:

„Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.
Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.
Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea:
preacurvia,
-curvia,

  • necurăţia,

-desfrânarea,
-închinarea la idoli,
-vrăjitoria,
-vrăjbile,
-certurile,
-zavistiile,
-mâniile,

  • neînţelegerile,
  • dezbinările,

-certurile de partide,
-pizmele,
-uciderile,

  • beţiile,

-îmbuibările,
şi alte lucruri asemănătoare cu acestea.
Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. ” (Galateni 5:17-21)

Faptele care le facem atunci când suntem fără Dumnezeu ne pregătesc o „răsplată” veşnică, adică nu vom vedea faţa lui Dumnezeu.
Nu te înşela, nu faptul că te-ai născut într-o ţară creştină îţi aduce salvarea sufletului , nici faptul că tatăl tău este preot, nici modul de viaţă frumos nu-ţi este garant.
Dacă faptele nu ajută , atunci cum poţi să ajungi în Împărăţia lui Dumnezeu?

5. Faptele îl salvează pe om sau faptele sunt un rezultat?
Cuvintele Domnului Isus au fost :

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. „(Ioan 3:16)

Iar în capitolul 1 al Evangheliei după Ioan este menţionat:

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;”

Adica toţi care cred în Isus l-au primit ca Domn şi Mântuitor. Astfel fiecare poate fi copil de Dumnezeu.
În Apocalipsa , la relatarea judecăţii se menţionează că fiecare va fi judecat pentru faptele lui , dar viaţa veşnică o va primi doar pirn credinţă în Fiul.

„Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.
Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.
Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc
. ” (Apocalipsa 20:15)

Nu faptele te apropie de Dumnezeu ci credinţa în Domnul Isus. Mulţi cred că făcând mai multe fapte bune vor fi primiţi în Rai. Nu vom putea niciodată merita Împărăţia lui Dumnezeu , ea ne este dată prin har (este un dar nemeritat de la DUmnezeu). Însă atunci când ne pocăim (credem în Domnul Isus) atunci Dumnezeu ne dă Duhul Său – faptele noastre se schimbă , devin ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi.

Care e situaţia ta? Unde te situezi tu ? Ai siguranţa că vei ajunge în Împărăţia lui Dumnezeu?

#crestin, #duhul-sfant, #dumnezeu, #fapte, #isus, #mantuire