Numai preotul are voie să citească din Biblie ?

Astăzi cineva mi-a spus că numai preotul are voie să citească din Biblie .

Deoarece mai mulţi trăiesc cu această presupunere , m-am hotărât să prezint poziţia Bibliei .

La Mara când poporul evreu abia a ieşit din robia egipteană , când a făcut apele amare în ape dulci (bune de băut ) ; Dumnezeu vorbeşte la tot poporul :

Acolo a dat Domnul poporului legi şi porunci, şi acolo l-a pus la încercare.

El a zis: ,,Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui, şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu cari am lovit pe Egipteni; căci Eu sînt Domnul, care te vindecă.„” (Exod 15:25-26 )

Deci poruncile erau date nu doar la o grupare de oameni , ci la tot poporul .

Ca să nu încalci voia lui Dumnezeu trebuie să o ştii .

Preoţii trebuie să înveţe oamenii Legea Domnului .

Aaron , fratele lui Moise avea doi fii care au adus foc străin înaintea Domnului şi au fost nimiciţi.

Exact atunci Dumnezeu îi spune lui Aaron :

Tu şi fiii tăi împreună cu tine, să nu beţi vin, nici băutură ameţitoare, cînd veţi intra în cortul întîlnirii, ca să nu muriţi: aceasta va fi o lege vecinică printre urmaşii voştri, ca să puteţi deosebi ce este sfînt de ce nu este sfînt, ce este necurat de ce nu este curat, şi să puteţi învăţa pe copiii lui Israel toate legile, pe cari li le-a dat Domnul prin Moise. (Levitic 10:9-11 )

Fii lui Aaron erau în stare de ebrietate şi nu puteau deosebi ce este sfânt şi ce nu este sfânt . O poruncă pentru leviţi a fost să nu consume alcool pentru că ei aveau datoria să înveţe poporul legile care le-a dat Dumnezeu . Prin aceasta se arată una din datoriile (nu opţiune ) preoţilor .

Deci preoţii trebuie să înveţe ei poporul voia lui Dumnezeu . Trebuie oare numai ei să citească Sfintele Scripturi ?

Cercetaţi Scripturile,

Îndemnul lui Isus a fost „Cercetaţi Scripturile”.

Apostolul Pavel spune „Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului”. (Efeseni 4:10)

Biserica primară este un exemplu de biserică pentru toate timpurile . Imediat după ce Petru în ziua Cincizecimii a vorbit norodului ,cei care au crezut s-au botezat şi stăruiau „în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frîngerea pînii, şi în rugăciuni.”.

Primii creştini au pus mare preţ pe studierea Bibliei , nu doar citirea ei . Nu toţi erau preoţi ,dar toţi cercetau Scripturile .

Cercetarea Sfintelor Scripturi aduce fericire .

Psalmul 119 vorbeşte mult despre atitudinea care trebuie să o avem faţă de Biblie şi arată nişte rezultate frumoase care apar în viaţa creştinului dacă studiază Biblia .

„Ferice de cei fără prihană în calea lor, cari umblă întotdeauna după Legea Domnului! Ferice de ceice păzesc poruncile Lui, cari-L caută din toată inima lor, cari nu săvîrşesc nicio nelegiuire, şi umblă în căile Lui! Tu ai dat poruncile Tale ca să fie păzite cu sfinţenie.O, de ar ţinti căile mele la păzirea orînduirilor Tale! Atunci nu voi roşi de ruşine, la vederea tuturor poruncilor Tale! Te voi lăuda cu inimă neprihănită, cînd voi învăţa legile dreptăţii Tale. Vreau să păzesc orînduirile Tale: nu mă părăsi de tot! Cum îşi va ţinea tînărul curată cărarea? ‘ndreptîndu-se după Cuvîntul Tău. Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat dela poruncile Tale. Strîng Cuvîntul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalm 119:1-10 )

Părinţii trebuie să înveţe copii de mici Scriptura .

Importanţa cercetării şi citirii Cuvântului a înţeles-o Iosua ,a acceptat că nu doar el are nevoie de Cuvânt dar şi copiii lui .

„ Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutînd să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbîndi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune.” (Iosua1:8 )

Cred că cei care cred că Biblia pot să o citească doar preoţii nu au întrebat pe aceştia dacă pot s-o citească sau nu .

Apoi , fiecare are o Biblie acasă şi nu-i înţeleg rostul dacă nu e citită şi studiată . Prezenţa unei Biblii în casă nu face pe nimeni mai bun şi nici nu-l apropie de Dumnezeu .

Bibila este o scrisoare de dragoste pentru om de la Dumnezeu , şi ea nu a fost scrisă ca doar cei ce au studii speciale s-o înţeleagă – ea a fost scrisă ca s-o poată pricepe oricine .Nu este o carte cu proprietăţi magice ,dar are sfaturi cu implicare asupra veşniciei omului. Căci „Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:16-17)

Biblia trebuie să fie citită şi studiată de fiecare creştin . Pot să te întreb când ultima dată ai citit Biblia ?

Dacă nu ai o Biblie – cumpără-ţi una ! Este cel mai frumos lucru care îl vei avea . Şi cel mai frumos cadou pe care poţi să-l dai .

Te sfătuiesc să cauţi un preot care învaţă oamenii din Sfintele Scripturi corect şi după voia lui Dumnezeu .

Dumnezeu să te ajute la aceasta .

#desfatare, #dumnezeu