O întrebare pentru toţi vizitatorii acestui blog !!!

Cei şapte piloni ai credinţei .

Viaţa de creştin este o viaţă frumoasă şi bogată în evemente . Nu am avut nici o ocazie să mă plictisesc şi nici să-mi pară rău de alegerea de a-L urma pe Domnul Isus .

Duminica trecută s-a făcut un concurs de versete , şi versetele au fost alese cu grijă . Baza acestui articol a fost tocmai acele şapte trimiteri :

1 Marea afirmare :

Isus se adresează lui Petru :

Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.” (Matei 16:18)

Afirmaţia este despre Biserica lui Isus Cristos , biserica care înseamnă nu construcţia şi oamenii , adevăraţii creştini . Nimic nu poate birui Biserica lui Dumnezeu . Acesta este un strigăt de victorie pentru fiecare din noi . Aceasta nu ne fereşte de încercări .Dar una ştiu „porţile locuinţei morţii nu o vor birui”!

2 Marea poruncă .

Un fariseu vrând să-L ispitească , L-a întrebat odată pe Isus :

,,Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?„

Isus i-a răspuns: ,,Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.„ ,,Aceasta este cea dintîi, şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: ,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.`În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.„” (Matei 22:36-40)

Odată ce-L iubeşti pe Dumnezeu – asculţi şi de poruncile Lui .Este imposibil să-ţi iubeşti părinţii şi să nu-i asculţi , cu atât mai mult când este vorba de Tatăl ceresc . Dragostea se vede prin ascultare .

3 Marea confirmare .

Evanghelia aceasta a ‘mpărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfîrşitul.

Cerul şi pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” (Matei 24:14, 35)

Această confirmare o face tot Domnul Isus . Veste minunată care doreşte Dumnezeu ca să fie aflată de oameni – va fi răspândită la fiecare .Fiecare va şti că Dumnezeu îi iubeşte şi doreşte ca omul să se împace cu Dumnezeu prin Fiul Său .

4 Marea însărcinare

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v’am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin.” (Matei 28:19-20)

Această poruncă a dat-o Isus înainte să se înalţe la cer . Suntem chemaţi să facem ucenici aşa cum Isus a făcut .

5 Marea strategie .

„Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi pînă la marginile pămîntului.” (Faptele apostolilor 1:8)

Vestirea Evangheliei se face din aproape în aproape . Adica de la centru la periferii .În traducere pentru zilele noastre va suna cam aşa – „Îmi veţi fi martori în familia voastră , cartierul vostru , oraşul vostru , regiunea voastră , ţara voastră şi până la marginile pământului .”

6 Marea aplicare

„În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaş loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vînt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s’au aşezat cîte una pe fiecare din ei. Şi toţi s’au umplut de Duh Sfînt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.” (Faptele Apostolilor 2:1-4)

7 Marea victorie

Apoi am văzut un cer nou şi un pămînt nou; pentrucă cerul dintîi şi pămîntul dintîi pieriseră, şi marea nu mai era. Şi eu am văzut coborîndu-se din cer dela Dumnezeu, cetatea sfîntă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tînguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintîi au trecut.„ Celce şedea pe scaunul de domnie a zis: ,,Iată, Eu fac toate lucrurile noi.„ Şi a adăugat: ,,Scrie, fiindcă aceste cuvinte sînt vrednice de crezut şi adevărate.„ Apoi mi-a zis: ,,S’a isprăvit! Eu sînt Alfa şi Omega, ‘nceputul şi Sfîrşitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii. Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu.” (Apocalipsa 21:1:7)