Dumnezeu e tăria mea

#muzica, #video

Despre învăţători

Cineva cunoscut îmi spunea că nu poate să-şi asume responsabilitatea de a învăţa pe cineva din Biblie , nici nu crede că ar putea să înveţe pe cineva .

Unii zic că nu e bine să fim mulţi învăţători , alţii zic că multă ştiinţă oboseşte trupul .

În acest articol vreau să vedem ce spune Scriptura despre învăţători , cine trebuie să fie învăţători şi pot oare toţi să fie învăţători .

Este darul de învăţător

La pogorârea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii (Duminica Mare) , Duhul a dat daruri spirituale ucenicilor .

Acest dar a fost dat de Dumnezeu . Fiecare la momentul pocăinţei primeşte Duhul Sfânt , şi în acel moment Duhul îi dă un dar duhovnicesc .

Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvîrşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, pînă vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vînt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. (Efeseni 4:10-15)

Deci darurile spirituale sunt date cu scopul ca sfinţii (toţi cei care au făcut legământ cu Hristos) să fie desăvârşiţi , ca toţi să ajungă la cunoştinţa lui Isus – la starea de om mare . Ca să nu fim purtaţi de orice filosofie omenească .

Deci învăţătorii ne ajută la aceasta , ei sunt persoanele care investesc în tine , te învaţă continuu din Cuvânt . Nu te învaţă părerea lor ci Cuvântul .

Sunt recunoscător Domnului care mi-a scos în faţă învăţători dedicaţi Lui .

Este responsabilitatea de a învăţa .

Apostolul Pavel le scria evreilor :

În adevăr, voi cari de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăş trebuinţă de cineva să vă înveţe cele dintîi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare.” (Evrei 5:12 )

Ei (evreii ) trebuiau de mult să fie învăţători . Dacă citim atent putem observa că Pavel nu scria celor care au darul de învăţători , ci tuturor .

Şi învăţător devii atunci când „mănânci hrană tare” .

În alt loc în Scriptură scrie că „Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie… în stare să înveţe pe toţi.” (2 Timotei 2:24 )

Eşti tu în stare să înveţi pe alţii ?

În caracterizarea episcopului , Apostolul Pavel menţionează nişte caracteristici asemănătoare :

„Căci episcopul (Sau: priveghetor.), ca econom al lui Dumnezeu, trebuie …

să se ţină de Cuvîntul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentruca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă, şi să înfrunte pe protivnici. În adevăr, mai ales printre cei tăiaţi împrejur, sînt mulţi nesupuşi, flecari şi amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învăţînd pe oameni, pentru un cîştig urît, lucruri, pe cari nu trebuie să le înveţe.” (Tit 1:7,9-11 )

Deci un bărbat ideal în viziunea lui Dumnezeu trebuie să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă şi să înfrunte pe protivnici ; cu atât mai mult noi – care nu suntem episcopi trebuie să cunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu .

Fiecare se va confrunta cu situaţia de părinte (sau care se confruntă deja) , atunci fiecare trebuie să-şi înveţe copiii adevărurile începătoare . Indiferent dacă sunt mici sau nu – ei trebuie sfătuiţi şi ajutaţi . Dacă vei avea ocazia să înveţi pe cineva din Scriptură –tot va trebui să-o cunoşti .

Cuvântul lui Dumnezeu nu are nici o taină şi nici un secret , şi el nu ne învaţă să fim egoişti cu ceea ce ştim , mai ales că avem vestea bună că Dumnezeu vrea să se împace cu oamenii .

Trebuie să înveţi singur ca să poţi învăţa pe alţii .

Ca să poţi învăţa pe alţii tu singur trebuie să înveţi.

Dacă te întrebi de ce trebuie să înveţi (afară de cauzele enumerate mai sus ) , atunci trebuie să ştii că e bine să fii gata ca să poţi să ajuţi pe cineva care este într-o cădere .

Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşală, voi, cari sînteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blîndeţei. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.” (Galateni 6:1)

Alt motiv ar fi să poţi să întorci pe un păcătos de la rătăcirea lui . Să-i arăţi starea sa , şi numaidecât îndurarea lui Dumnezeu .

„Fraţilor, dacă s’a rătăcit vreunul dintre voi dela adevăr, şi-l întoarce un altul, să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos dela rătăcirea căii lui, va mîntui un suflet dela moarte, şi va acoperi o sumedenie de păcate.” (Iacov 5:19-20)

Fii atent .

Este un pericol pentru fiecare care cercetează Scripturile – în cazul în care singur nu împlineşti ceea ce înveţi pe alţii , Biblia spune că nu ştii nimic şi ai boala cercetării fără rost .

Aici nu mai merge proverbul „Fă ce zice popa şi nu ce face el ”. Dacă înveţi pe cineva tu singur trebuie să fii exemplul de purtare . Tu trebuie să arăţi această învăţătură în viaţa ta .

Nu poţi să înveţi pe cineva să fie patriot şi tu singur să pleci din ţară , nu ?

Aşa e şi aici .

Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită, şi nu se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi de învăţătura care duce la evlavie, este plin de mîndrie, şi nu ştie nimic: ba încă are boala cercetărilor fără rost şi a certurilor de cuvinte, din cari se naşte pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zădarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricaţi la minte, lipsiţi de adevăr şi cari cred că evlavia este un izvor de cîştig. Fereşte-te de astfel de oameni.” (1 Timotei 6:3-5 )

Cine este învăţătorul tău ? Dacă nu ai un învăţător , cautăţi unul . Găseşte o grupă de studiu biblic , frecventează studiu biblic la biserica din localitatea ta .

Arată că eşti un bun ucenic al lui Dumnezeu şi pregăteşte-te pentru scopul care ţi l-a pregătit Dumnezeu pentru tine .

#biblia, #pericol