Ce comportament trebuie să ai dacă ai făcut legământ cu Domnul Isus Hristos ?

images14.jpg 

Ce este un legământ .

Acest cuvânt este folosit des în Scriptură (aproape 300 ori ) . În limba ebraică , legământ înseamnă berit  , şi înseamnă literalmente a tăia sau a despica în două un animal şi apoi a trece  printre printre cele două jumătăţi .

Legământul este o „înţelegere (.. făcută prin trecerea printre cele două jumătăţi ale animalului sacrificat ) ; o alianţă între persoane , părţi sau state ,încheiate cu un anumit scop ; legământ , ligă” .

În legămintele făcute între Dumnezeu şi oameni (sunt şi legăminte între om şi om ) , Dumnezeu ia iniţiativa . Deci Dumnezeu în aceste cazuri doreşte să facă legământ cu unele persoane (sau cu un popor întreg) , El este iniţiatorul . În toate legămintele (sper să nu greşesc )  Dumnezeu doreşte să salveze viaţa oamenilor, să le ofere protecţie  : în legământul cu Noe – Noe a fost salvat de potop ; în legământul cu Avraam – lui Avraam i-a fost făgăduită o seminţie mare , o naţiune ; în legământul legii – le oferă protecţie  Eu sînt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.” (Exod 20:2-3 )

În legământul făcut prin intermediul lui Isus doreşte să fie salvat fiecare om .  

De ce este important un legământ cu Isus Hristos .

În Bibie este scris că : „Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23). Acest lucru nu ne-ar afecta prea tare , şi nici nu schimbă multe lucruri – căci toţi (nu numai eu sau tu ) sunt păcătoşi . Biblia ne spune că acest fapt are o consecinţă mare : „Fiindcă plata păcatului este moartea:” (Romani 6:23).

Deci trebuie să înţelegi că faptul că suntem păcătoşi – ne asigură un loc în iad .

Dumnezeu niciodată nu ne lasă doar cu conştiinţa încărcată şi pătată , el ne dă şi soluţia .

Deoarece El doreşte ca fiecare să fie salvat , precum este scris :

Domnul nu întîrzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul nu piară, ci toţi vină la pocăinţă.” (2 Petru 3:9) ,şi  doreşte să încheie un legământ cu fiecare din noi .

Pentru aceasta a venit Isus pe pământ . El a venit să arate tuturor calea spre Împărăţia cerurilor (salvarea) : „Isus i-a zis: ,,Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.” (Ioan 14:6)

Legământul cu Isus te salvează de la moartea veşnică . Când Nicodim a venit la Isus , El  i-a spus două lucruri foarte importante .

1-Trebuie să te naşti din nou (Ioan 2:3, 7)

2- „,Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în ‘mpărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 2:5) Dacă nu eşti născut din nou ,nu poţi ajunge în rai , să trăieşti o veşnicie cu Dumnezeu .Ai făcut tu legământ cu Isus Hristos ? 

Ce fel de trai trebuie să ai dacă ai făcut un legămân cu Isus.

Deoarece Sfânta Scriptură nu are nici un secret ascuns în ea , multe persoane au făcut legământ cu Domnul Isus , şi chiar în acest moment mulţi oameni fac un legământ cu Isus Hristos .

Însă acest legământ implică o trăire , o viaţă după voia lui Dumnezeu . Deci …

1 O  trăiere conform standartelor lui Dumnezeu se începe cu „îmbrăcarea lui Hristos”  . „Toţi cari aţi fost botezaţi pentru Hristos, v’aţi îmbrăcat cu Hristos.” ( Galateni 3:26 )

A te îmbrăca cu Hristos , înseamnă a te identifica cu EL , cu caracterul Lui . De fiecare dată când cineva face legământ cu Isus Hristos se vede o schimbare în viaţa lui , tocmai din motiv că se identifică cu caracterul lui Isus  .

 2 Dezicere de faptele vechi .

În Biblie faptele vechi înseamnă faptele rele din trecut  . În Epistola lui Pavel către Romani , sunt menţionate următoarele fapte vechi :

Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne desbrăcăm dar de faptele întunerecului, şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.  Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă;  ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pămîntească, pentru ca să-i treziţi poftele.” (Romani 13:12-14)

Orice creştin (şi aici menţionez pe cei care au făcut legământ cu Domnul Isus Hristos ) trebuie să aibă doar fapte bune . Să nu accepte răul şi să respecte voia lui Dumnezeu în viaţa sa .

 3 Să fii ascultător de Dumnezeu .

Să vă înoiţi în duhul minţii voastre,” (Efeseni 4: 23) Schimbarea trebuie să vină din atitudinea ta faţă de păcat . În altă parte este scris „Frica de Domnul este urârea răului .”

Şi v’aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.  (Coloseni 3:10)

Verbul „a se înoi”  implică o continuitate , un proces . Nu poate avea loc înoirea minţii doar o dată în viaţă , şi nici o singură dată pe săptămână – la biserică . Ci în fiecare zi , prin cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu .

Care sunt faptele tale ? Ce atitudine ai faţă de legământul cu Domnul Isus ? Îl neglijezi , sau îl respecţi ?

4 Haina cea nouă se vede prin :

Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de

   îndurare,

    cu bunătate,

    cu smerenie,

    cu blîndeţă,

    cu îndelungă răbdare.

– Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plîngă de altul,

  iertaţi-vă unul pe altul. Cum v’a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.  Dar mai pe sus de toate acestea,  îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvîrşirii.” (Coloseni 3:12-14 )

Ce spun faptele tale despre tine ? Eşti tu un partener al legământului de care Isus nu se ruşinează ?

 Cum să faci te naşti din nou .

Nu este nici o formulă magică . Dacă cu adevărat doreşti să faci legământ cu Isus , atunci urmează aceşti paşi .

Trebuie să ştii că Dumnezeu este martor la legământul tău .

Dacă ai făcut legământ cu Isus Hristos , anunţă-mă printr-un comentariu la acest articol . O să mă bucur foarte mult .

Domnul să te binecuvânteze !

Profeţii împlinite despre Isus (partea 3)

images12.jpg 

În acest articol vreau să continui cu prezentarea profeţiilor din Vechiul Testament cu privire la Domnul Isus , care au fost împlinite în viaţa Sa .

 21 Vândut pentru 30 de arginţi

Profeţia Eu le-am zis: …Dacă găsiţi cu cale, daţi-Mi plata; dacă nu, nu Mi-o daţi!… Şi Mi-au cîntărit, ca plată, trei zeci de arginţi.   ( Zaharia 11:12)

Împlinirea

„…  şi le-a zis: ,,Ce vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mînile voastre?„ Ei i-au cîntărit treizeci de arginţi. ” ( Matei 27:15)

  Atunci Iuda, vînzătorul, cînd a văzut că Isus a fost osîndit la moarte, s’a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă şi bătrînilor,” (Matei 27:3) 

22 Banii aveau să fie aruncaţi în Casa lui Dumnezeu

Profeţia „…Şi am luat cei trei zeci de arginţi, şi i-am aruncat în casa Domnului, pentru olar.  (Zaharia 11:13b)

Împlinirea

Iuda a aruncat arginţii în Templu, şi s’a dus…” ( Matei 27:5)

 23 Preţul lui va fi dat pentru ţarina olarului

Profeţia

„…Şi am luat cei trei zeci de arginţi, şi i-am aruncat în casa Domnului, pentru olar.  (Zaharia 11:13b)Împlinirea

 Şi dupăce s’au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia ,,Ţarina olarului,„ ca loc pentru îngroparea străinilor.” ( Matei 27:7) 

Cu privire la ultimele patru prorocii , găsim atât în prorocie cât şi împlinire următoarele :

-Trădat

-De un prieten

-Pentru 30 de monete (nu 29)

-de argint (nu de aur )

-aruncate (nu aşezate )

-în Casa Domnului

– bani folosiţi pentru cumpărarea „ţarinei olarului” .

 24 Părăsit de ucenici

Profeţia

„Loveşte pe păstor, şi se vor risipi oile!  ( Zaharia 13:7 )

Împlinirea

 Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit. ” ( Marcu 14:50)

Atunci Isus le-a zis: ,,’n noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire; căci este scris: ,Voi bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite.` ” ( Matei 26:31)

 25 Acuzat de martori mincinoşi

Profeţia Nişte martori mincinoşi se ridică, şi mă întreabă de ceeace nu ştiu.  ( Psalm 35:11)

Împlinirea

Preoţii cei mai de seamă, bătrînii şi tot Soborul căutau vre-o mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî.  Dar n’au găsit niciuna, măcar că s’au înfăţişat mulţi martori mincinoşi.” (Matei 26:59-60)

 26 Mut în faţa acuzaţiilor

Profeţia Cînd a fost chinuit şi asuprit, n’a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n’a deschis gura.  ( Isaia 53:7)

Împlinirea

Dar n’a răspuns nimic la învinuirile preoţilor celor mai de seamă şi bătrînilor.” ( Matei 27:12)

 27 Rănit şi lovit

Profeţia

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui sîntem tămăduiţi.  (Isaia 53:5)

Şi dacă-l va întreba cineva: …De unde vin aceste răni pe cari le ai la mîni?… el va răspunde: …’n casa celor ce mă iubeau le-am primit….” (Zaharia 13:6)

Împlinirea Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, dupăce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat în mînile lor, ca să fie răstignit.” ( Matei 27:26)

 28 Bătut şi scuipat

Profeţia

Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mă loveau, şi obrajii înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări.  ( Isaia 50:6)

Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz! ” (Isaia 5:1)

Împlinirea

 Atunci L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii, şi L-au pălmuit,” ( Matei 26:67)

 29 Batjocorit

Profeţia

Toţi ceice mă văd îşi bat joc de mine, îşi deschid gura, dau din cap şi zic: ,,S’a încrezut în Domnul! Să-l mîntuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubeşte!„   ( Psalm 22:7-8)

Împlinirea

 Dupăce şi-au bătut astfel joc de El, L-au desbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui, şi L-au dus să-L răstignească.” ( Matei 27:31) 

30 Căzut sub cruce

Profeţia

Mi-au slăbit genunchii de post, şi mi s’a sleit trupul de slăbiciune.  Am ajuns de ocară lor; cînd mă privesc ei, dau din cap.  (Psalm 109:24-25)

Împlinirea

Au luat deci pe Isus, şi L-au dus să-L răstignească.Isus, ducîndu-Şi crucea. ” (Ioan 19:16-17)

Pe cînd ‘l duceau să-L răstignească, au pus mîna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea dela cîmp; şi i-au pus crucea în spinare, ca s’o ducă după Isus.” (Luca 23:36)

Dupăce şi-au bătut astfel joc de El, L-au desbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui, şi L-au dus să-L răstignească.  Pe cînd ieşeau afară din cetate, au întîlnit pe un om din Cirene numit Simon, şi l-au silit să ducă crucea lui Isus.” (Matei 27:31-32)  

Înainte de sărbătoarea Paştelui , este bine ca fiecare să conştientizeze dragostea lui Dumnezeu  şi  dovezile care le aduce pentru omenire ; ca fiecare să poată  afirma cu tărie că acesta este Fiul lui Dumnezeu promis , Unsusul .

  

Vino mâine să afli ce caracter trebuie să se reflecte în cel care a făcut legământ cu Hristos .

Vârsta Pământului (partea 1)

images1.jpg 
În acest articol vreau să aduc argumente ştiinţifice pentru a arăta că planeta Pământ are o vârstă tânără .
Deoarece unii acceptă faptul că Pământul are miliarde de ani , şi au doar unele presupuneri (argumente bazate pe datarea radiologică a  unor izotopi radioactivi şi datarea prin straturile de roci – aceste argumente le vom discuta în alte articole ) , dar o privire şi analiză  a argumentelor spune că Pământul are o vârstă ce coincide cu vârsta prezentată de Dumnezeu în Biblie .

Biblia prezintă facerea lumii

În cartea Genesa (Facerea ) capitolul întâi , chiar primul verset  se spune că :
„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pămîntul.”
Dacă veţi calcula vârsta pământului (prin adunarea vârstei evenimentelor ) veţi afla că aproape 7.000 de ani sunt vârsta planetei noastre . Nu 4.500.000.000 de ani !! Diferenţă de 642857 ori !!
De la facerea lumii până la potop , au trecut aproape 1600-1700 de ani .
De la potop până la Avraam au mai trecut aproape 500 de ani .
Avraam a avut un fiu – Isaac , Isaac a avut un fiu – Iacov , Iacov a avut un fiu – Iosif .
Din timpul lui Iosif poporul evreu a stat în Egipt 400 de ani .
Apoi ei au stat 40 de ani în pustiu . După ce au ieşit din pustiu , se poate calcula uşor câţi ani au trecut : de la Iosua până la Isus . Cu siguranţă nu milioane de ani .
Dacă evoluţia contrazice Biblia adunci una din ele este greşită . Cu siguranţă că ştiinţa ne va ajuta să găsim argumente în favoarea unei concepţii şi va nega alta .

Când a fost începutul ?

În Epistola lui Pavel către Coloseni 1:16 este scris :

„Pentrucă prin El (Isus) au fost făcute toate lucrurile cari sînt în ceruri şi pe pămînt, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpîniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.”

În Evanghelia după Matei este scris
        „Drept răspuns, El le-a zis: ,,Oare n’aţi citit că Ziditorul, dela început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască” (Matei 19:4)
Începutul a fost atunci când au fost creaţi primii oameni – Adam şi Eva .
În Evangheia după Marcu 10:6 este scris :

„Dar dela începutul lumii, ,Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască.”

Deci începutul se are în vedere momentul când Dumnezeu a creat pământul şi oamenii . Şi pământul nu are milioane de ani , înainte de creaţie .

Populaţia Pământului este 6 miliarde de oameni.

În anul 1985 populaţia era de 5 miliarde .  În secolul 18 , pe Pământ erau doar 1 miliard de oameni . Numărul populaţiei creşte foarte repede (timp de 200 de ani a crescut de 6 ori !!) , dar pământul nu este suprapopulat . Toată populţia Pământului poate încăpea în oraşul Jacksonville , Florida  de două ori (suprafaţa de aprox. 8,5  miliarde m2 ) . Pe timpul când Isus era pe acest pământ , numărul locuitorilor era apoximativ 250 milioane oameni .Dacă aţi trasa un grafic veţi observa că omenirea a început să existe aproape 4500 de ani în urmă . Acest lucru este perfect explicabil , deoarece cam în acea perioadă a fost potopul , în urma căruia au supravieţuit 8 persoane (Noe , soţia lui , cei trei fii cu soţiile lor ).  Deci Biblia are dreptate .Pornind de la 8 oameni , populaţia oamenilor poate fi 6 miliarde în câteva mii de ani .
Dacă oamenii ar fi existat de 3 milioane de ani , atunci populaţia umană ar trebui  să fie de 75000 oameni pe un cm!!? Atunci cu siguranţă că Pământul era să fie surpopulat. Astfel numărul populaţiei arată că Pământul nu are milioane de ani , nici miliarde.
Din păcate mulţi oameni care acceptă evoluţia doresc să scadă numărul populaţiei . Jacques Cousteau a zis că trebuie să omorâm 350.000 de oameni în fiece zi pentru a crea un echilibru în numărul populaţiei.
Dumnezeu nu a putut aplica evoluţia pentru a crea toate vietăţile .El nu S-a antrenat , nu a folosit evoluţia şi moartea pentru a crea tote animalele , păsările , insectele şi omul . El , fiind atotputernic , a făcut totul în 6 zile şi a spus cum a făcut aceste lucruri . Unii oameni, chiar şi creştini , acceptă ideea că Dumnezeu este limitat în putera Sa , că a făcut totul în milioane de ani !?
Dumnezeu are putere mai mare decât ne putem imagina noi!! V-aţi gândit la acest lucru?