La Sfânta Părtăşanie se mănâncă trupul lui Isus şi se bea sângele lui Isus Hristos ?

Am auzit de la unele persoane că atunci când merg la Sfânta Părtăşani, pâinea care o iau – este trupul lui Isus , iar vinul este sângele lui Isus .

În acest articol , vreau să scriu despre poziţia Bibliei referitor la acest subiect .

Pentru a răspunde la întrebarea din titlu am căutat pasajele din Scriptură care vorbesc despre Cina Domnului , şi iată ce am obţinut .

1 Prima menţionare

Prima menţionare a Domnului Isus despre trupul Său că ar fi pâinea este în Evanghelia după Ioan , capitolul 6 .

În acest capitol au loc câteva evenimente foarte importante .

În primul rând are loc înmulţirea pâinilor (5 pâini şi 2 peşti) . Domnul Isus a văzut seara că oamenii sunt flămânzi , şi a înmulţit pîinile şi peştii , astfel încât au fost strânse 12 coşuri cu fărâmituri . Poporul văzând că Isus i-a hrănit , au dorit cu tot înadinsul să-L caute , din simplul motiv – s-au săturat atunci şi doreau că aşa va fi tot timpul – Isus să-i hrănească .

Drept răspuns, Isus le-a zis: ,,Adevărat, adevărat, vă spun, că Mă căutaţi nu pentrucă aţi văzut semne, ci pentrucă aţi mîncat din pînile acelea, şi v’aţi săturat.

Lucraţi nu pentru mîncarea peritoare, ci pentru mîncarea, care rămîne pentru viaţa vecinică, şi pe care v’o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică, însuş Dumnezeu, pe el L-a însemnat cu pecetea Lui.„”(Ioan 6:26-27)

În aceeaşi seară Isus a lăsat ucenicii să plece iar noaptea a venit pe mare la ei . Dar norodul a trecut marea şi-L căuta insistent .

Isus a folosit acest eveniment pentru ca să le vorbească despre Împărăţia cerului .

Însă iudeii puneau la îndoială cuvintele Lui :

,,Ce semn faci Tu, deci„, I-au zis ei, ,,ca să-l vedem, şi să credem în Tine? Ce lucrezi Tu?

Ei întreabă de semne şi cereau minuni chiar după ce Isus a înmulţit pâinile !!? Ce trebuia mai mult ?

Cum eşti tu ? Aştepţi o minune ca să accepţi pe Isus ca Dumnezeul vieţii tale ?

Aici se prezintă Isus ca şi Pâinea vieţii , a zis :

,,Eu sînt Pînea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămînzi niciodată; şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată. Dar v’am spus că M’aţi şi văzut, şi tot nu credeţi.

Deşi Isus le arată soluţia , ei tot nu doresc să o accepte .

Iudeii cîrteau împotriva Lui, pentrucă zisese: ,,Eu sînt pînea care s’a pogorît din cer.„ Şi ziceau: ,,Oare nu este acesta Isus, fiul lui Iosif, pe al cărui tată şi mamă îi cunoaştem? Cum dar zice El: ,Eu M’am pogorît din cer?„

Apoi urmează versetele 53-57

„ Isus le-a zis: ,,Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă nu mîncaţi trupul Fiului omului, şi dacă nu beţi sîngele Lui, n’aveţi viaţa în voi înşivă. Cine mănîncă trupul Meu, şi bea sîngele Meu, are viaţa vecinică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sîngele Meu este cu adevărat o băutură. Cine mănîncă trupul Meu, şi bea sîngele Meu, rămîne în Mine, şi Eu rămîn în el. După cum Tatăl, care este viu, M’a trimes pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănîncă pe Mine, va trăi şi el prin Mine.”

Deoarece am auzit aşa părere că la Sfânta Părtăşanie , pâinea şi vinul sunt trupul şi sângele lui Isus , trup şi sânge real – doar că ele nu arată a trup şi sânge ci arată ca şi pâine şi vin (?). Am căutat în Biblie dar nu am găsit aşa interpretare . Dar să vedem ce mai spune pasajul din Ioan 6 .

Mulţi ucenici nu au putut accepta această interpretare şi au plecat .

„ Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: ,,Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s’o sufere?„”

„ Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s’au întors înapoi, şi nu mai umblau cu El.”

Pe mulţi ucenici i-a deranjat acest lucru , deoarece în cartea Levitic capitolul 7 , este scris :

„ Să nu mîncaţi sînge, nici de pasăre, nici de vită, în toate locurile în cari veţi locui.Cine va mînca vreun fel de sînge, va fi nimicit din poporul său!„” (Levitic 7:26-27)

Dar cum putea Dumnezeu să dea o poruncă în Vechiul Testament şi tocmai El să o încalce (căci atunci cel ce mânca sânge trebuia să fie nimicit ) ?

Desigur că nu acest lucru L-a presupus Domnul Isus : la început EL vorbeste despre faptul că este Pâinea vieţii – apoi spune că „cine mă mănâncă pe , va trăi şi el prin Mine ” . Iar în primul capitol din Evanghelia după Ioan ne spune că Isus este Cuvântul .
Aceste comparaţii sunt foarte importante , deoarece:

– pâinea este vitală pentru om , şi arată că fără ea (pâinea) oamenii nu pot trăi . Prin simplul fapt că face referire la mana cerească – unica sursa de hrană a evreilor timp de 40 de ani , şi prin exemplul care L-a dat – le-a dat lor pâine ca să poată trăi .

– Cuvântul (este numită şi Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu ) -aceeaşi dependenţă pe care o are omul de hrană , trebuie să o aibă şi faţă de Cuvântul lui Dumnezeu .

3 Isus a venit să prezinte un legământ nou , mai bun decât cel care-l dădea Legea .

„Isus, Mijlocitorul legămîntului celui nou” .(Evrei 12:24)

Scopul lui Isus pe pământ a fost să iniţieze un legământ nou cu omenirea .

În perioada Vechiului Testament , orice legământ se făcea cu vărsare de sânge , deci Isus ca şi Mijlocitor al legământului a venit să-Şi verse propriul sânge .

2 La cina cea de taină .

Domnul Isus , în momentul cinei a zis ucenicilor :

„Pe cînd mîncau ei, Isus a luat o pîne; şi după ce a binecuvîntat, a frînt-o, şi a dat-o ucenicilor, zicînd: ,,Luaţi, mîncaţi; acesta este trupul Meu.„ Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicînd: ,,Beţi toţi din el; căci acesta este sîngele Meu, sîngele legămîntului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor. Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, pînă în ziua cînd îl voi bea cu voi nou în ‘mpărăţia Tatălui Meu.„” (Matei 26:26-29)

Cum putea să fie trupul lui Isus şi sângele Lui , dacă El stătea cu ucenicii la masă . Nu le-a dat din trupul Său , ci le-a dat o pâine .

Nu le-a dat sânge ci le-a dat vin .

Am auzit părerea că la Sfânta Părtăşanie se mănâncă din trupul ceresc al lui Isus , care nu se muntuie . Bine , dar când Isus era la cină cu ucenicii – al cui trup l-au mâncat ?

Este evident !

4 Ce spune Pavel despre Sfânta Părtaşanie .

Deoarece Biserica din Corint , avea unele neclarităţi la felul de a primi cina Domnului , Sfântul Apostol Pavel le-a scris :

„ Căci am primit dela Domnul ce v’am învăţat; şi anume că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost vîndut, a luat o pîne. Şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, a frînt-o, şi a zis: ,,Luaţi, mîncaţi; acesta este trupul Meu, care se frînge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.„ Tot astfel, după cină, a luat paharul, şi a zis: ,,Acest pahar este legămîntul cel nou în sîngele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, oridecîte ori veţi bea din el.„ Pentrucă, oridecîteori mîncaţi din pînea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, pînă va veni El.”” (1 Corinteni 11:23-26)

Deci unul din scopuri cu care se face cina (părtăşania ) este ca oamenii să-şi aducă aminte de Domnul Isus , Mijlocitorul legământului celui nou . Să recunoască faptul că salvarea nu vine prin faptele lor , nici prin tinerea unor tradiţii , nici prin rugăciunele unora , ci prin sângele lui Isus Hristos .

Alt motiv din care se face cina este : vestim moartea Domnului . Vestim lumii întregi că Domnul a murit pentru noi , şi noi avem salvare în El .

Deci , în concuzie :

La Cină (Sfânta Părtăşanie) nu se mănâncă din trupul şi sângele lui Isus Hristos .

Este un obicei instaurat de Domnul Isus , pentru a ne aduce aminte de jertfa Lui , şi legământul cel nou .

Dragul meu , cum iai cina ? Dar mai ales ,ai făcut legământ cu Domnul Isus ? Dacă nu , atunci urmează aceşti paşi .

Domnul să te binecuvinteze !