Profeţii despre Isus (ultima parte )

Deşi aceasta este ultima parte a articolului „Profeţii despre Isus ” , acest fapt nu înseamnă că acestea sunt toate profeţiile . Mai sunt multe altele , dar eu am selectat doar câteva .

Prin acest articol vreau să aduc la cunoştinţa tuturor creştinilor că Isus este cu adevărat Dumnezeu , Mântuitorul şi Salvatorul promis cu mulţi ani în urmă (Vechiul Testament a fost scris cu mult înaintea venirii lui Isus ) . Dovada se găseşte chiar în Biblie . Dacă cineva doreşte să nu creadă în Domnul Isus va găsi multe motive , dar dacă doreşte să creadă – va căuta mai mult argumente .

31 Străpuns în mâini şi în picioare .

Profeţia : „Căci nişte cîni mă înconjoară, o ceată de nelegiuiţi dau tîrcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mînile şi picioarele: (Psalm 22:16)

Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns.” (Zaharia 12:10)

Împlinirea : „Cînd au ajuns la locul, numit ,,Căpăţîna„, L-au răstignit acolo,(Lica 23:33)

Ceilalţi ucenici i-au zis deci: ,,Am văzut pe Domnul!„ Dar el le-a răspuns: ,,Dacă nu voi vedea în mînile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mîna mea în coasta Lui, nu voi crede.„(Ioan 20:25)

32 Răstignit între tâlhari

Profeţia : „De aceea ‘i voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentrucă S’a dat pe Sine însuş la moarte, şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentrucă a purtat păcatele multora şi S’a rugat pentru cei vinovaţi.

(Isaia 53:12)

Împlinirea : „mpreună cu El, au fost răstigniţi doi tîlhari: unul la dreapta şi celălalt la stînga Lui.(Matei 27:38)

33 A mijlocit pentru cei ce-L răstigneau

Profeţia : „De aceea ‘i voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentrucă S’a dat pe Sine însuş la moarte, şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentrucă a purtat păcatele multora şi S’a rugat pentru cei vinovaţi. (Isaia 53:12:)

Împlinirea : „Isus zicea: ,,Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!„” (Luca 23:34)

34 Respins de poporul Său

Profeţia : „Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obicinuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa dela El, şi noi nu L-am băgat în seamă. (Isaia 53:3:)

Am ajuns un străin pentru fraţii mei, şi un necunoscut pentru fiii mamei mele.

”(Psalm 69:8)

Împlinirea : „Căci nici fraţii Lui nu credeau în El. … A crezut în El vreunul din mai marii noştri sau din Farisei?(Ioan 7:5,48)

A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.” (Ioan 1:11)

35 Urât fără temei

Profeţia : „Cei ce mă urăsc fără temei, sînt mai mulţi decît perii capului meu; ce puternici sînt ceice vor să mă peardă, ceice pe nedrept îmi sînt vrăjmaşi; trebuie să dau înapoi ce n’am furat. (Psalm 69:4)

Împlinirea : „Dar lucrul acesta s’a întîmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: ,M’au urît fără temei.`(Ioan 15:25)

36 Prietenii Lui stăteau de-o parte

Profeţia : „Prietenii şi cunoscuţii mei se depărtează de rana mea, şi rudele mele stau de o parte. (Psalm 38:11)

Împlinirea : „Toţi cunoscuţii lui Isus şi femeile, cari-L însoţiseră din Galilea, stăteau departe, şi se uitau la cele ce se petreceau.(Luca 23:49)

37 Trecătorii dădeau din cap

Profeţia : „Am ajuns de ocară lor; cînd mă privesc ei, dau din cap. (Psalm 109:25)

Toţi ceice mă văd îşi bat joc de mine, îşi deschid gura, dau din cap şi zic:,,S’a încrezut în Domnul! Să-l mîntuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubeşte .(Psalm 22:7-8)

Împlinirea : „Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din cap,(Mate 27:39)

38 Veşminte împărţite şi zaruri aruncate

Profeţia : „îşi împart hainele mele între ei, şi trag la sorţ pentru cămaşa mea. (Psalm 22:18)

Împlinirea : „ Ostaşii, dupăce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele, şi le-au făcut patru părţi, cîte o parte pentru fiecare ostaş. I-au luat şi cămaşa, care n’avea nici o cusătură, ci era dintr-o singură ţesătură de sus pînă jos. Şi au zis între ei: ,,Să n’o sfîşiem, ci să tragem la sorţi a cui să fie.„ Aceasta s’a întîmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice: ,,Şi-au împărţit hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.„ Iată ce au făcut ostaşii.(Ioan 19:23-24)

39 Va suferi de sete

Profeţia : „Ei îmi pun fiere în mîncare, şi, cînd mi-e sete, îmi dau să beau oţet. (Psalm 69:21)

Împlinirea : „După aceea, Isus, care ştia că acum totul s’a sfîrşit, ca să împlinească Scriptura, a zis: ,,Mi-e sete.„(Ioan 19:28)

40 Strigătul lui de părăsit

Profeţia : „Dumnezeule! Dumnezeule! Pentruce m’ai părăsit, (Psalm 22:1a)

Împlinirea : „Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: ,,Eli, Eli, Lama Sabactani?„ adică: ,,Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M’ai părăsit?„(Matei 27:46)

41 S-a încredinţat pe Sine Însuşi lui Dumnezeu

Profeţia : „În mînile Tale îmi încredinţez duhul: Tu mă vei izbăvi, Doamne, Dumnezeule adevărate! (Psalm 31:5)

Împlinirea : „Isus a strigat cu glas tare: ,,Tată, în mînile Tale ‘mi încredinţez duhul!„ Şi cînd a zis aceste vorbe Şi-a dat duhul.(Luca 23:46)

42 Oasele nu vor fi zdrobite

Profeţia : „Toate oasele i le păzeşte, ca niciunul din ele să nu i se sfărîme. (Psalm 34:20)

Împlinirea : „Cînd au venit la Isus, şi au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierile picioarelor;(Ioan 19:33)

43 Întuneric peste ţară

Profeţia : „În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să asfinţească soarele la amiază, şi voi întuneca pămîntul ziua nămeaza mare. (Amos 8:9)

Împlinirea : „Dela ceasul al şaselea pînă la ceasul al nouălea s’a făcut întunerec peste toată ţara.(Matei 27:45)

44 Îngropat în mormântul bogatului

Profeţia : „Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormîntul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvîrşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui. (Isaia 53:9)

Împlinirea : „Spre seară, a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era şi el ucenic al lui Isus. El s’a dus la Pilat, şi a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea. Iosif a luat trupul, l-a înfăşurat într’o pînză curată de in, şi l-a pus într’un mormînt nou al lui însuş, pe care-l săpase în stîncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa mormîntului, şi a plecat.” (Matei 27:57-60)

Acetea sunt unele profeţii despre Isus , care s-au adeverit total în viaţa Lui . Prin aceasta Dumnezeu ne arată că tot ce se întâmplă pe pământ este ştiut dinainte de EL şi absolut tot ceea ce spune El este adevărat .