Profeţiile despre Isus Hristos , şi împlinirile lor în Noul Testament (partea 2)

 

În prima partea  a acestui articol am enumerat câteva profeţii care vorbeau despre Isus înainte ca El să se fi născut , şi care s-au împlinit . În acest articol vreau să mai enumăr unele profeţii despre Mesia , căci tocmai ele stau ca dovadă că Isus este Fiul lui Dumnezeu .

 

11 El va fi profet

Profeţia

Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.” (Deuteronom 18:18)

Împlinirea

,,Este Isus, Proorocul, din Nazaretul Galileii„, răspundeau noroadele.” (Matei 21:11)

 

12 Mare preot  

Profeţia

Domnul a jurat, şi nu-I va părea rău: ,,Tu eşti preot în veac, în felul lui Melhisedec.„” (Psalm 110:4)

Împlinirea

Deaceea, fraţi sfinţi, cari aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus,” (Evrei 3:1)

Tot aşa şi Hristos, nu Şi-a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are dela Cel ce I-a zis: ,,Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.„ Şi, cum zice iarăş într’alt loc: ,,Tu eşti preot în veac, după rînduiala lui Melhisedec.„  (Evrei 5:5-6)

 

13 Împărat

Profeţia

,,Totuş, Eu am uns pe ‘mpăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfînt.„” (Psalm 2:6)

Împlinirea

Şi I-au scris deasupra capului vina: ,,Acesta este Isus, ‘mpăratul Iudeilor.„” (Matei 27:37)

 

14 Ungerea specială a Duhului Sfânt

Profeţia

Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.” (Isaia 11:2)

Împlinirea

De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile s’au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorîndu-Se în chip de porumbel şi venind peste El.  Şi din ceruri s’a auzit un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care ‘mi găsesc plăcerea.„” (Matei 3:16-17)

 

15 Râvna lui pentru Dumnezeu

Profeţia

Căci rîvna Casei Tale mă mănîncă şi ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea.” (Psalm 69:9)

Împlinirea

A făcut un bici de ştreanguri, şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii; a vărsat banii schimbătorilor, şi le-a răsturnat mesele. Şi a zis celor ce vindeau porumbei: ,,Ridicaţi acestea de aici, şi nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de negustorie.„ Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris: ,,Rîvna pentru casa Ta Mă mănîncă pe Mine.„   (Ioan 2:16-17)

 

16 Precedat de mesager  

Profeţia

Un glas strigă: ,,Pregătiţi în pustie calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!” (Isaia 40:3)

Împlinirea

‘n vremea aceea a venit Ioan Botezătorul, şi propovăduia în pustia Iudeii.

 2 El zicea: ,,Pocăiţi-vă, căci ‘mpărăţia cerurilor este aproape.„

 3 Ioan acesta este acela care fusese vestit prin proorocul Isaia, cînd zice: ,,Iată glasul celui ce strigă în pustie: ,Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.„” (Matei 3:1-2)

 

17 El avea să intre în Ierusalim călare pe un măgar

Profeţia

Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că ‘mpăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mînz, pe mînzul unei măgăriţe.” (Zaharia 9:9)

Împlinirea

Şi au adus măgăruşul la Isus. Apoi şi-au aruncat hainele pe el, şi au aşezat pe Isus, călare deasupra. Pe cînd mergea Isus, oamenii îşi aşterneau hainele pe drum. Şi cînd S’a apropiat de Ierusalim, spre pogorîşul muntelui Măslinilor,” (Luca 19:35-37)

 

18 Învierea  

Profeţia

Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca prea iubitul Tău să vadă putrezirea.” (Psalm 16:10)

El ne va da iarăş viaţa în două zile; a treia zi ne va scula, şi vom trăi înaintea Lui.” (Osea 6:2)

Împlinirea

„..Sufletul lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor, şi trupul lui nu va vedea putrezirea.” (Faptele apostolilor 2:31)

„Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul; şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. ” (Matei 28:6-7)

 

19 Aşezat la dreapta lui Dumnezeu

Profeţia

Domnul a zis Domnului meu: ,,Şezi la dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale.„” (Psalm 110 :1)

Împlinirea

El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte,” (Evrei 1:3)

 

20 Trădat de un prieten

Profeţia

Chiar şi acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea şi care mînca din pînea mea, ridică şi el călcîiul împotriva mea.” (Psalm 41:9)

Nu un vrăjmaş mă batjocoreşte, căci aş suferi: nu protivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m’aş ascunde dinaintea lui.  Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce şi prieten cu mine!  Noi, cari trăiam împreună într’o plăcută prietenie, şi ne duceam împreună cu mulţimea în Casa lui Dumnezeu!” (Psalm 55:12-14 )

Împlinirea

Iuda Iscarioteanul, cel care a vîndut pe Isus.” (Matei 10:4 )

Dupăce a spus aceste cuvinte, Isus S’a tulburat în duhul Lui, a mărturisit, şi a zis: ,,Adevărat, adevărat, vă spun, că unul din voi Mă va vinde.„” (Ioan 13:21)

Nu-mi propun să scriu toate profeţiile , căci sunt câteva sute ; ci vreau ca în preajma sărbătorilor de Paşti să reamintesc încă o dată  divinitatea lui Isus Hristos .