Profeţiile despre Isus Hristos , şi împlinirile lor în Noul Testament

picture100.jpg 

În acest articol vreau să prezint dovada faptului  că Isus din Nazaret , este Fiul lui Dumnezeu , care a venit să ne salveze omenierea de moartea veşnică . Deoarece mulţi nu cred că Isus a existat iar alţii , mai sceptici , zic că Isus nu a murit ;  vreau să zic că Isus Hristos a fost pe acest pământ şi El este Fiul lui Dumnezeu . Mai mult , voi aduce argumente că El este Fiul lui Dumnezeu prin faptul că despre El s-a vorbit cu câteva mii de ani înainte ca El să apară pe pământ . Nu mai este alt caz similar pe întegul pământ . Oamenii aşteptau venirea Lui .

Deci profeţiile vor fi puse împreună cu versetele care vor arăta împlinirea lor :

 1  Născut din sămânţa femeii

Profeţia :

Vrăşmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămînţa ta şi sămînţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcîiul.” (Genesa 3:15 )

Împlinirea :

Dar cînd a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimes pe Fiul Său, născut din femeie, născut supt Lege,” (Galateni 4:4 ) .

Dar pe cînd se gîndea el la aceste lucruri, i s’a arătat în vis un înger al Domnului, şi i-a zis: ,,Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s’a zămislit în ea, este dela Duhul Sfînt.” (Matei 1:20)

 2 Născut dintr-o fecioară

Profeţia :

De aceea Domnul însuş vă va da un semn: Iată, fecioara va rămînea însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi). ” (Isaia 7:14)

Împlinirea :

Maria… ea s’a aflat însărcinată dela Duhul Sfînt. Şi  Iosif … n’a cunoscut-o, pînă ce ea a născut un fiu. Şi el i-a pus numele Isus.” (Matei 1:18,24,25) 

3  Fiul lui Dumnezeu

Profeţia :

Eu voi vesti hotărîrea Lui,„- zice Unsul- ,,Domnul Mi-a zis: ,Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.” (Psalm 2:7)

Împlinirea :

Şi din ceruri s’a auzit un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care ‘mi găsesc plăcerea.„” (Matei 3:17)

 4 Din casa lui David

Profeţia :

,Iată vin zile, zice Domnul, cînd voi ridica lui David o Odraslă, neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune, şi va face dreptate şi judecată în ţară.” (Ieremia 23:5)

Împlinirea :

Din sămînţa lui David, Dumnezeu, după făgăduinţa Sa, a ridicat lui Israel un Mîntuitor, care este Isus. ” (Faptele Aposolilor 13:23) 

5 Născut din Betleem

Profeţia :

Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuş din tine ‘mi va ieşi Cel ce va stăpîni peste Israel, şi a cărui obîrşie se suie pînă în vremuri străvechi, pînă în zilele veciniciei.  (Mica 5:2)

Împlinirea :

După ce S’a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod…” (Matei 2:1)

 6 El va fi întâmpinat cu daruri

Profeţia :

Împăraţii Tarsisului şi ai ostroavelor vor plăti biruri, împăraţii Sebei şi Sabei vor aduce daruri.” (Psalm 72: 10)

Împlinirea :

După ce S’a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim, Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s’au aruncat cu faţa la pămînt, şi I s’au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile, şi I-au adus daruri: aur, tămîie şi smirnă.” (Matei 2:1,11) 

7 Irod ucide pruncii

Profeţia :

,Aşa vorbeşte Domnul: Un ţipăt se aude la Rama, plîngeri şi lacrămi amare: Rahela îşi plînge copiii; şi nu vrea să se mîngîie pentru copiii ei, căci nu mai sînt!” (Ieremia 31:15)

Împlinirea :

Atunci Irod, cînd a văzut că fusese înşelat de magi, s’a mîniat foarte tare, şi a trimes să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, dela doi ani în jos, cari erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea, pe care o aflase întocmai dela magi. ” (Matei 2:16)

 8 Preexistenţa Lui

Profeţia :

Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuş din tine ‘mi va ieşi Cel ce va stăpîni peste Israel, şi a cărui obîrşie se suie pînă în vremuri străvechi, pînă în zilele veciniciei.  (Mica 5:2)

Împlinirea :

El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.” (Coloseni 1:17)

La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu.El era la început cu Dumnezeu.” (Ioan 1:1-2) 

9 El va fi numit Domn

Profeţia :

Domnul a zis Domnului meu: ,,Şezi la dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale.„” (Psalm 110:1)

Împlinirea :

Astăzi în cetatea lui David, vi s’a născut un Mîntuitor, care este Hristos, Domnul.” (Luca 2:11)

Şi Isus le-a zis: ,,Cum atunci David, fiind însuflat de Duhul, ‘l numeşte Domn, cînd zice:,Domnul a zis Domnului Meu: ,,Şezi la dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale? Deci, dacă David ‘l numeşte Domn, cum este El fiul lui?„” (Matei 22:43-45) 

10 El va fi Emanuel (Dumnezeu cu noi )

Profeţia :

De aceea Domnul însuş vă va da un semn: Iată, fecioara va rămînea însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi). ” (Isaia 7:14)

Împlinirea :

,Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuil„, care, tîlmăcit, înseamnă: ,,Dumnezeu este cu noi„.” (Matei 1:23)

  Acestea nu sunt toate prorociile cu privire la viaţa lui Isus . Pe parcurs voi reveni cu alte profeţii împlinite în viaţa lui Isus , care dovedesc cu putere că El este Fiul lui Dumnezeu .Dacă nu recunoşti pe Isus ca salvator personal , atunci cecetează ce spune Biblia despre EL , şi ia o hotărâre să trăieşti după voia Lui . Primeşte-L în viaţa ta , şi fii ascultăror Lui până la moarte  , şi vei avea astfel pacea Lui , bucuria  Lui , iertarea Lui şi salvarea  LUI . Domnul să te binecuvânteze ! 

Vino mâine ca să afli : Cum trebuie să te porţi cu părinţii tăi  ?