Cum trebuie să privim botezul în apă?

În multe cazuri oamenii au întrebări asupra botezului .
Se botează oamenii de la naştere ? Se botează oamenii la maturitate ? Când trebuie să aibă loc botezul ?
La aceste întrebări voi încerca să răspund în acest articol.

Botezat înseamnă scufundat , imersat în ceva ; după care corpul are aceleaşi caracteristici ca şi mediul în care a fost scufundat . De exemplul , o ţesetură albă imersată într-o vopsea roşie , va purta după aceea culoarea roşie . Culoarea nu-i aparţinea ,dar după scufundare, va fi o caracteristică a ei . În urma unei cercetări am observat că Scriptura vorbeşte despre mai multe tipuri de botez . Ca să fie mai uşor , am reprezentat aceste tipuri de botez pe care le-am întâlnit în Noul Testament mai jos. Deoarece ele sunt legate între ele , ar fi bine să le urmăriţi consecutiv .

Botezul lui Ioan.

La începutul fiecărei evanghelii este redat botezul lui Ioan Botezătorul . Ca exemplul am luat pasajul din Evanghelia după Marcu 1:1-5

Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dupăcum este scris în proorocul Isaia: ,,Iată, trimet înaintea Ta pe solul Meu, care ‘ţi va pregăti calea… Glasul celui ce strigă în pustie: ,,Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările,„ a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. Tot ţinutul Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el; şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în rîul Iordan.

Aici, exact ca şi în celelalte evanghelii, găsim următoarele adevăruri : Ioan a fost trimis înaintea lui Isus , şi pregătea oamenii pentru venirea lui Isus , cum singur se numeşte „Glasul celui ce strigă în pustie: ,,Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările,„”. În contextul în care a venit Ioan – poporul aştepta pe Mesia , Cel ce avea să salveze poporul . Dar chiar atunci poporul a ajuns într-o formă de legalism, şi atrăgeau atenţie mai mare la tradiţiile lor şi obiceiurile lor . De aceea Ioan cerea ca oamenii să-şi mărturisească păcatele(să se întoarcă la Dumnezeu) , şi astfel ei deveneau conştienţi de starea lor păcătoasă . Şi în Evanghelia după Matei 2:8 mai argumentează că „Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră.” . Îi îndemna să trăiască aşa şi mai departe . Deşi recunoaşte că vine Unul care-i va boteza cu alt fel de botez : cu duh şi foc. Astfel el recunoaşte diferenţa dintre botezul cu care boteza el , şi cel cu care va boteza Hristos. Deci…

Botezul lui Ioan era un simbol , care arăta la botezul lui Isus Hristos. Exact cum spunea şi Isaia în capitolul 1:6

„Spălaţi-vă deci şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe cari le-aţi făcut! ‘ncetaţi să mai faceţi răul!”

Evanghelistul Ioan vine cu alte detalii: Ioan Botezătorul era trimis de Dumnezeu : „El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentruca toţi să creadă prin el.” Mai departe se spune că „Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină” .Prin faptele sale el pregătea venirea lui Isus Hristos , pentru ca toţi să creadă prin el . El a fost un istrument de care S-a folosit Dumnezeu.

Botezul lui Isus

Isus a fost botezat de către Ioan , dar nu pentru că avea nevoie de pocăinţă , ci pentru că -„se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.„ Aceasta a făcut parte din planul lui Dumnezeu . Pentru ca să-L facă cunoscut oamenilor pe Mesia . Când a văzut pe Isus , Ioan L- a recunoscut ca „Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii”. Şi imediat au urmat alte două lucruri :

1. Ioan afirmă că „tocmai de acea am venit să botez cu apă : ca EL să fie cunoscut lui Israel”.

2. Doi ucenici ai lui Ioan L-au urmat pe Isus .

Ca mărturie Duhul Sfânt a coborât peste Isus , iar vocea lui Dumneu Tatăl a zis „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care ‘mi găsesc plăcerea.”

 Botezul cu Duhul Sfânt.

Botezul cu Duhul Sfânt a fost prezisă de către proorocul Isaia şi de Ioan Botezătorul . Dacă aceasta nu ar fi avut loc , atunci nu avea sens să credem în Biblie şi promisiunele ei. Însă faptul că Duhul Sfânt a fost dat în ziua Cincizecimii , arată încă o dată verdicitatea Scipturii , şi verdicitatea lui Dumnezeu . Prima dată botezul cu Duhul Sfânt a fost menţionat în cartea Faptele Apostolilor 2:1-4 . Atunci ucenicii lui Isus s-au dus în Ierusalim , şi aşteptau făgăduinţa Lui .

În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaş loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vînt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s’au aşezat cîte una pe fiecare din ei. Şi toţi s’au umplut de Duh Sfînt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.” În următoarele pasaje , botezul cu Duhul Sfânt era urmat de fiecare dată de momentul pocăinţei .

Pavel spune că :

„Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr’un singur Duh.” (1 Corinteni 12:13)

Aici aflăm de asemenea că Duhul la momentul pocăinţei (acceptării lui Isus ca salvator) mai dă şi daruri duhovniceşti . Dar despre darurile spirituale voi vorbi în alt articol.

 De ce se botează astăzi creştinii.

În primul rând este o poruncă a lui Isus Hristos.

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh.Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v’am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin.” (Evanghelia după Matei 28:18-20)

Aici se vede o consecutivitate în fapte : un creştin întâi este ucenic , apoi botezat , apoi este învăţat să păzească tot ce a porucit Isus . Iar ordinea trebuie să fie totdeauna aceasta . Deoarece …

Trebuie să crezi şi apoi să te botezi .În Faptele Apostolilor capitolul 8:36b-38 , famenul etiopian , după o discuţie cu Filip , a întrebat :

„,,Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?„ Filip a zis: ,,Dacă crezi din toată inima, se poate.„ Famenul a răspuns: ,,Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.„ A poruncit să stea carul, s’au pogorît amîndoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.”

În Epistola întâia a lui Petru 3:21 se dă definiţia botezului .

botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos,”

Apostolul Petru ne vorbeşte despre botez ca ceva ce nu este o curăţie de întinăciuni trupeşti (păcate) , ci mai degrabă ca o recunoaştere a unei fapte -cuget curat înaintea lui Dumnezeu ,care se face doar prin învierea lui Isus Hrisos. Deci are loc mărturisirea unui cuget curat , apoi botezul . Nu invers.

Pavel vorbeşte despre botez , ca o scufundare în Hristos .

Toţi cari aţi fost botezaţi pentru Hristos, v’aţi îmbrăcat cu Hristos.” (Galateni 3:27)

Astfel , toţi care au fost botezaţi în Hristos , au caracteristicile lui Isus , şi tind să aibă caracterul lui Isus . Frumoasă este expresia „îmbrăcat cu Hristos”, care sugerează o contopire cu caracterul lui lsus . Deci cel ce s-a botezat trebuie să reflecte caracterul lui Isus , gândurile Lui , şi dorinţele Lui .

La sfârşit să facem um scurt rezumat :

Scopul cu care a fost botezat Isus a fost pentru a se face cunoscut poporului Israel , ca şi Mesia. Scopul cu care boteza Ioan a fost să pregătească calea lui Isus , şi să arate nevoia oamenilor de pocăinţă . Botezul astăzi este o dovadă de ascultare şi o mărturisire publică a unui cuget curat , şi o dorinţă de a fi un ucenic de a lui Hristos. Botezul nu se poate face la naştere , deoarece copilul nu poate să-şi mărturisească păcatele , şi nici nu poate fi un ucenic .Acest pas poate fi făcut de o persoană matură , în stare să răspundă de faptele sale .

Dar tu eşti cu adevărat botezat în Hristos ? Dacă nu , atunci nu întârzia să faci un legământ cu Domnul nostru Isus Hristos , ca să fii îmbrăcat cu Hristos şi să ai un cuget curat înaintea lui Dumnezeu .

imaginea: betel.ro