Aţi auzit vreodată despre CELE PATRU LEGI SPIRITUALE?

După cum există legi fizice , care guvernează universul fizic , la fel , există legi spirituale , care guvernează relaţia ta cu Dumnezeu .

1. Legea întâi .

DUMNEZEU TE IUBEŞTE , ŞI ÎŢI OFERĂ UN SCOP MINUNAT ÎN VIAŢA TA .

Dragostea lui Dumnezeu :

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.  (Ioan 3:16)

Scopul lui Dumnezeu :

Isus a zis :

Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s’o aibă din belşug.(o viaţă semnificativă , trăită din plin)  (Ioan 10:10b)

Cum se face că cei mai mulţi dintre oameni nu trăiesc această viaţă din abundenţă ?

2. Legea a doua .

OMUL ESTE PĂCĂTOS ŞI DESPĂRŢIT DE DUMNEZEU .  DE ACEEA , EL  NU SE BUCURĂ ŞI NU CUNOAŞTE NICI DRAGOSTEA LUI DUMNRZEU NICI SCOPUL LUI MINUNAT.

Omul este păcătos :

„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu .”   (Romani 3:23)

Omul a fost creat pentru a avea o legătură persoanală cu Dumnezeu , dar datorită neascultării lui , el şi-a ales o cale proprie , fără Dumnezeu .În felul acesta legătura lui cu Dumnezeu s-a rupt .Această împotrivire , menifestată printr-o atitudine de răzvrătire sau de indiferenţă faţă de Dumnezeu , este ceea ce Biblia numeşte păcat .

Omul este despărţit de Dumnezeu :

 Nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să v’asculte!” (Isaia 59:2)

„Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa vecinică în Isus Hristos, Domnul nostru.”   (Romani 6:23)

Dumnezeu este sfânt , iar omul este păcătos . O prăpastie adâncă îi desparte . Săgeţile arată faptul că omul încearcă în permanenţă să ajungă la Dumnezeu şi să trăiască o viaţă din abundenţă , prin propriile sale eforturi , cum ar fi : o viaţă morală , filosofie , sau o religie .

 Legea a treia prezintă singura modalitate de a trece peste această prăpastie .

3. Legea a treia

ISUS HRISTOS ESTE SINGURA SOLUŢIE OFERITĂ DE DUMNEZEU PENTRU PĂCATELE OMULUI . PRIN  EL TE POŢI BUCURA ŞI CUNOAŞTE DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU ŞI SCOPUL LUI MINUNAT .

 Isus a murit în locul nostru .

„Dar Dumnezeu ‘şi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe cînd eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”  (Romani 5:8)

Isus a înviat din morţi .

„Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi; şi că S’a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După aceea S’a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată,” (1 Corinteni 15:3-6)

Isus este singura cale spre Dumnezeu

Isus a zis :

„Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.” (Ioan14:6)                                   

Dumnezeu a creat o punte peste prăpastia care ne desparte de EL, trimiţând pe Fiul Său , Isus Hristos , să moară pe cruce în locul nostru .El a primit pedeapsa plătind pentru păcatele noastre .

Nu este de ajuns să ştim aceste trei legi …

4. Legea a patra

FIECARE DINTRE NOI TREBUIE SĂ-L PRIMESCĂ PE ISUS HRISTOS CA MÂNTUITOR ŞI DOMN ; ÎN ACEST FEL NE PUTEM BUCURA ŞI CUNOAŞTE DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU ŞI SCOPUL LUI MINUNAT .

Trebuie să-L primim pe Isus Hristos .

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;”  (Ioan 1:12)

Îl primim pe Hristos prin credinţă

„Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8-9)

 Când îl primim pe Isus Hristos , ne  naştem din nou . 

(Ioan 3:1-8)

Noi îl primim pe Isus Hristos , invitându-L în mod personal să intre în viaţa noastră .

Isus Hristos a zis :

„Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.”  (Apocalipsa 3:20)

A-L primi pe Hristos înseamnă a ne întoarce la Dumnezeu (a ne pocăi) şi a ne pune încrederea în Isus Hristos , cerându-I să intre în vieţile noastre , să ne ierte păcatele şi să ne facă ceea ce ne-a creat să fim . Nu este suficient să fim de acord din punct de vedere intelectual cu faptul că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi că a murit pe cruce pentru păcatele nostre şi nici să avem o experienţă emoţională deosebită . Noi îl primim pe Isus Hristos prin credinţă , print-un act al voinţei noastre .

Aceste două cercuri reprezintă două feluri de vieţi :

O VIAŢĂ SUB CONDUCEREA EULUI

E      Eul se află pe tronul vieţii

H      Hristos este în afara vieţii

Interesele sunt subordonate eului şi produc adesea discordie şi frustrare .

O VIAŢĂ SUB CONDUCEREA LUI HRISTOS

H       Hristos se află pe tronul vieţii  

E       Eul este supus lui Hristos

   Interesele sunt subordonate lui Hristos şi în armonie cu voia   

   lui Dumnezeu .

Care cerc reprezintă cel mai bine viaţa ta ?

Care cerc doreşti să reprezinte viaţa ta ?

În cele din urmă  , ţi se va explica cum poţi să-L primeşti pe Hristos …

TU POŢI SĂ-L PRIMEŞTI PE HRISTOS CHIAR ACUM , PRIN CREDINŢĂ, EXPRIMATĂ PRIN RUGĂCIUNE .

A te ruga înseamnă a sta de vorbă cu Dumnezeu .

Dumnezeu îţi cunoaşte inima şi nu este preocupat de cuvintele tale , cât de atitudinea inimii tale . Iată un model de rugăciune :

Doamne Isuse , am nevoie de Tine .Îţi mulţumesc că ai murit pe cruce pentru păcatele mele . Îţi deschid inima mea şi te primesc ca Mântuitor  şi Domn . Îţi mulţumesc că mi-ai iertat păcatele şi mi-ai  dat viaţă veşnică . Ia în stăpânire viaţa mea şi fă-mă aşa cum mă vrei Tu .

Exprimă această rugăciune dorinţa inimii tale ?

Dacă da , roagă-te chiar acum şi Hristos va veni în  viţa ta , aşa cum a promis .

Cum poţi să ştii că Hristos este în viaţa ta ?

L-ai chemat pe Isus Hristos să vină în viaţa ta ? Conform cu promisiunea  Lui din Apocalipsa 3:20 , unde se află El acum ? Hristos a spus că va veni în viaţa ta . Ar putea El să înşele ? Pe ce te bazezi când ştii că Dumnezeu ţi-a ascultat rugăciunea ? (Pe credincioşia lui Dumnezeu şi a Cuvântului Său , cu alte cuvinte pe El îşi ţine promisiunile ).

Biblia promite viaţă veşnică tuturor celor care-l primesc pe Hristos .

„Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa vecinică, şi această viaţă este în Fiul Său.

 Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n’are pe Fiul lui Dumnezeu, n’are viaţa. V’am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, cari credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa vecinică.” (1 Ioan 5:11-13)

Mulţumeşte – I lui Dumnezeu pentru faptul că Isus este în viaţa ta şi nu te va părăsi niciodată . (Evrei 13:5) . Poţi fi sigur , pe baza promisiunii Lui , că Isus  Hristos trăieşte în tine şi că ai viaţă veşnică din momentul în care L-ai invitat în viaţa ta . El nu te poate înşela .

Nu te baza pe sentimente .

Pentru noi autoritatea supremă este Biblia , Cuvântul lui Dumnezeu , şi nu sentimentele noastre . Creştinul trăieşte prin credinţă, prin încrederea în statornicia lui Dumnezeu Însuşi şi a Cuvântului Său . Ilustraţia aceasta cu trenul simbolizeză relaţia dintre adevăr (Dumnezeu şi Cuvântul Său) , credinţă (încrederea noastră în Dumnezeu şi Cuvântul Său) şi sentiment (un rezultat al credinţei şi ascultării) (Ioan 14:21) .

Trenul este pus în mişcare de locomotivă , şi se va mişca cu sau fără vagonul din urmă . La fel , noi , ca şi creştini , nu depindem de sentimentele noastre , ci avem încredere deplină în credincioşia lui Dumnezeu şi în promisiunile Cuvântului Său .

 ACUM CĂ L-AI PRIMIT PE ISUS HRISTOS…

În momentul în care L-ai primit pe Hristos , prin credinţă , printr-un act al voinţei tale , s-au petrecut mai multe lucruri , printre care :

  1. Hristos a intrat în viaţa ta . (Apocalipsa 3:20 şi Coloseni 1:27)
  2. Păcatele tale au fost iertate . (Coloseni 1:14 )
  3. Ai devenit un copil al lui Dumnezeu (Ioan 1:12)
  4. Ai primit viaţa veşnică (Ioan 5:24).
  5. Ai început acea relaţie cu Dumnezeu , pentru care El te-a creat  (Iaon 10:10 , 2 Corinteni 5:17, 1Tesaloniceni 5:18).

Îţi poţi imagina ceva mai măreţ decât a-L primi pe Isus Hristos în viaţa ta ? Vrei să-I mulţumeşti lui Dumnezeu rugându-te chiar acum , pentru ceea ce a făcut pentru tine ? Mulţumirea adresată lui Dumnezeu reprezintă o dovadă a credinţei tale în El .

Pentru a te bucura din plin de noua ta viaţă în Hristos , iată câteva …

SFATURI  PRACTICE  PENTRU  CREŞTEREA ÎN  CREDINŢĂ

Creşterea spirituală este urmarea încrederii tale în Isus Hristos : „Cel neprihănit va trăi prin credinţă .”(Galateni 3:11)  Trăirea prin credinţă te va ajuta să te încrezi tot mai mult în Dumnezeu , în fiecare aspect al vieţii tale . Această încredere va creşte pe măsură ce :

  1. Petreci timp cu Dumnezeu în rugăciune în fiecare zi (Ioan 15:7).
  2. Citeşte zilnic Cuvântul lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 17:11)-începe cu Evanghelia după Ioan .
  3. Asculţi de Dumnezeu clipă de clipă .(Ioan 14:21)
  4. Îl pezinţi pe Hristos altora , prin modul tău de viaţă şi prin cuvintele tale (Matei 4:19  , Ioan 15:8).
  5. Îi permiţi Duhului Sfânt să-ţi umple şi să –ţi conducă viaţa , pentru a-L putea mărturisi şi altora pe Hristos (Galateni 5:16-17 , Faptele Apostolilor 1:8).

Părtăşia cu alţi creştini într-o biserică

Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să nu neglijăm părtăşia cu alţi creştini (Evrei 10:25 ). Mai mulţi cărbuni ard împreună cu o flacără mai puternică . Dacă scoţi un cărbune din foc , izolându-l pe vatra rece , el se va stinge . La fel se întâmplă şi cu relaţia ta cu alţi creştini . Dacă cu frecventezi încă o biserică , nu aştepta să fii invitat . Ia iniţiativa şi asociază-te  unei biserici din apropiere , în care Hristos este onorat şi în care Cuvântul lui Dumnezeu este explicat cu claritate .Începe chiar din această săptămână şi participă în mod regulat .

Dacă informaţiile din acest articol ţi-au fost de folos , nu ezita să le împărtăşeşti şi altora .