Aţi auzit vreodată despre CELE PATRU LEGI SPIRITUALE?

După cum există legi fizice , care guvernează universul fizic , la fel , există legi spirituale , care guvernează relaţia ta cu Dumnezeu .

1. Legea întâi .

DUMNEZEU TE IUBEŞTE , ŞI ÎŢI OFERĂ UN SCOP MINUNAT ÎN VIAŢA TA .

Dragostea lui Dumnezeu :

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.  (Ioan 3:16)

Scopul lui Dumnezeu :

Isus a zis :

Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s’o aibă din belşug.(o viaţă semnificativă , trăită din plin)  (Ioan 10:10b)

Cum se face că cei mai mulţi dintre oameni nu trăiesc această viaţă din abundenţă ?

2. Legea a doua .

OMUL ESTE PĂCĂTOS ŞI DESPĂRŢIT DE DUMNEZEU .  DE ACEEA , EL  NU SE BUCURĂ ŞI NU CUNOAŞTE NICI DRAGOSTEA LUI DUMNRZEU NICI SCOPUL LUI MINUNAT.

Omul este păcătos :

„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu .”   (Romani 3:23)

Omul a fost creat pentru a avea o legătură persoanală cu Dumnezeu , dar datorită neascultării lui , el şi-a ales o cale proprie , fără Dumnezeu .În felul acesta legătura lui cu Dumnezeu s-a rupt .Această împotrivire , menifestată printr-o atitudine de răzvrătire sau de indiferenţă faţă de Dumnezeu , este ceea ce Biblia numeşte păcat .

Omul este despărţit de Dumnezeu :

 Nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să v’asculte!” (Isaia 59:2)

„Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa vecinică în Isus Hristos, Domnul nostru.”   (Romani 6:23)

Dumnezeu este sfânt , iar omul este păcătos . O prăpastie adâncă îi desparte . Săgeţile arată faptul că omul încearcă în permanenţă să ajungă la Dumnezeu şi să trăiască o viaţă din abundenţă , prin propriile sale eforturi , cum ar fi : o viaţă morală , filosofie , sau o religie .

 Legea a treia prezintă singura modalitate de a trece peste această prăpastie .

3. Legea a treia

ISUS HRISTOS ESTE SINGURA SOLUŢIE OFERITĂ DE DUMNEZEU PENTRU PĂCATELE OMULUI . PRIN  EL TE POŢI BUCURA ŞI CUNOAŞTE DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU ŞI SCOPUL LUI MINUNAT .

 Isus a murit în locul nostru .

„Dar Dumnezeu ‘şi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe cînd eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”  (Romani 5:8)

Isus a înviat din morţi .

„Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi; şi că S’a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După aceea S’a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată,” (1 Corinteni 15:3-6)

Isus este singura cale spre Dumnezeu

Isus a zis :

„Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.” (Ioan14:6)                                   

Dumnezeu a creat o punte peste prăpastia care ne desparte de EL, trimiţând pe Fiul Său , Isus Hristos , să moară pe cruce în locul nostru .El a primit pedeapsa plătind pentru păcatele noastre .

Nu este de ajuns să ştim aceste trei legi …

4. Legea a patra

FIECARE DINTRE NOI TREBUIE SĂ-L PRIMESCĂ PE ISUS HRISTOS CA MÂNTUITOR ŞI DOMN ; ÎN ACEST FEL NE PUTEM BUCURA ŞI CUNOAŞTE DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU ŞI SCOPUL LUI MINUNAT .

Trebuie să-L primim pe Isus Hristos .

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;”  (Ioan 1:12)

Îl primim pe Hristos prin credinţă

„Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8-9)

 Când îl primim pe Isus Hristos , ne  naştem din nou . 

(Ioan 3:1-8)

Noi îl primim pe Isus Hristos , invitându-L în mod personal să intre în viaţa noastră .

Isus Hristos a zis :

„Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.”  (Apocalipsa 3:20)

A-L primi pe Hristos înseamnă a ne întoarce la Dumnezeu (a ne pocăi) şi a ne pune încrederea în Isus Hristos , cerându-I să intre în vieţile noastre , să ne ierte păcatele şi să ne facă ceea ce ne-a creat să fim . Nu este suficient să fim de acord din punct de vedere intelectual cu faptul că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi că a murit pe cruce pentru păcatele nostre şi nici să avem o experienţă emoţională deosebită . Noi îl primim pe Isus Hristos prin credinţă , print-un act al voinţei noastre .

Aceste două cercuri reprezintă două feluri de vieţi :

O VIAŢĂ SUB CONDUCEREA EULUI

E      Eul se află pe tronul vieţii

H      Hristos este în afara vieţii

Interesele sunt subordonate eului şi produc adesea discordie şi frustrare .

O VIAŢĂ SUB CONDUCEREA LUI HRISTOS

H       Hristos se află pe tronul vieţii  

E       Eul este supus lui Hristos

   Interesele sunt subordonate lui Hristos şi în armonie cu voia   

   lui Dumnezeu .

Care cerc reprezintă cel mai bine viaţa ta ?

Care cerc doreşti să reprezinte viaţa ta ?

În cele din urmă  , ţi se va explica cum poţi să-L primeşti pe Hristos …

TU POŢI SĂ-L PRIMEŞTI PE HRISTOS CHIAR ACUM , PRIN CREDINŢĂ, EXPRIMATĂ PRIN RUGĂCIUNE .

A te ruga înseamnă a sta de vorbă cu Dumnezeu .

Dumnezeu îţi cunoaşte inima şi nu este preocupat de cuvintele tale , cât de atitudinea inimii tale . Iată un model de rugăciune :

Doamne Isuse , am nevoie de Tine .Îţi mulţumesc că ai murit pe cruce pentru păcatele mele . Îţi deschid inima mea şi te primesc ca Mântuitor  şi Domn . Îţi mulţumesc că mi-ai iertat păcatele şi mi-ai  dat viaţă veşnică . Ia în stăpânire viaţa mea şi fă-mă aşa cum mă vrei Tu .

Exprimă această rugăciune dorinţa inimii tale ?

Dacă da , roagă-te chiar acum şi Hristos va veni în  viţa ta , aşa cum a promis .

Cum poţi să ştii că Hristos este în viaţa ta ?

L-ai chemat pe Isus Hristos să vină în viaţa ta ? Conform cu promisiunea  Lui din Apocalipsa 3:20 , unde se află El acum ? Hristos a spus că va veni în viaţa ta . Ar putea El să înşele ? Pe ce te bazezi când ştii că Dumnezeu ţi-a ascultat rugăciunea ? (Pe credincioşia lui Dumnezeu şi a Cuvântului Său , cu alte cuvinte pe El îşi ţine promisiunile ).

Biblia promite viaţă veşnică tuturor celor care-l primesc pe Hristos .

„Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa vecinică, şi această viaţă este în Fiul Său.

 Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n’are pe Fiul lui Dumnezeu, n’are viaţa. V’am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, cari credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa vecinică.” (1 Ioan 5:11-13)

Mulţumeşte – I lui Dumnezeu pentru faptul că Isus este în viaţa ta şi nu te va părăsi niciodată . (Evrei 13:5) . Poţi fi sigur , pe baza promisiunii Lui , că Isus  Hristos trăieşte în tine şi că ai viaţă veşnică din momentul în care L-ai invitat în viaţa ta . El nu te poate înşela .

Nu te baza pe sentimente .

Pentru noi autoritatea supremă este Biblia , Cuvântul lui Dumnezeu , şi nu sentimentele noastre . Creştinul trăieşte prin credinţă, prin încrederea în statornicia lui Dumnezeu Însuşi şi a Cuvântului Său . Ilustraţia aceasta cu trenul simbolizeză relaţia dintre adevăr (Dumnezeu şi Cuvântul Său) , credinţă (încrederea noastră în Dumnezeu şi Cuvântul Său) şi sentiment (un rezultat al credinţei şi ascultării) (Ioan 14:21) .

Trenul este pus în mişcare de locomotivă , şi se va mişca cu sau fără vagonul din urmă . La fel , noi , ca şi creştini , nu depindem de sentimentele noastre , ci avem încredere deplină în credincioşia lui Dumnezeu şi în promisiunile Cuvântului Său .

 ACUM CĂ L-AI PRIMIT PE ISUS HRISTOS…

În momentul în care L-ai primit pe Hristos , prin credinţă , printr-un act al voinţei tale , s-au petrecut mai multe lucruri , printre care :

  1. Hristos a intrat în viaţa ta . (Apocalipsa 3:20 şi Coloseni 1:27)
  2. Păcatele tale au fost iertate . (Coloseni 1:14 )
  3. Ai devenit un copil al lui Dumnezeu (Ioan 1:12)
  4. Ai primit viaţa veşnică (Ioan 5:24).
  5. Ai început acea relaţie cu Dumnezeu , pentru care El te-a creat  (Iaon 10:10 , 2 Corinteni 5:17, 1Tesaloniceni 5:18).

Îţi poţi imagina ceva mai măreţ decât a-L primi pe Isus Hristos în viaţa ta ? Vrei să-I mulţumeşti lui Dumnezeu rugându-te chiar acum , pentru ceea ce a făcut pentru tine ? Mulţumirea adresată lui Dumnezeu reprezintă o dovadă a credinţei tale în El .

Pentru a te bucura din plin de noua ta viaţă în Hristos , iată câteva …

SFATURI  PRACTICE  PENTRU  CREŞTEREA ÎN  CREDINŢĂ

Creşterea spirituală este urmarea încrederii tale în Isus Hristos : „Cel neprihănit va trăi prin credinţă .”(Galateni 3:11)  Trăirea prin credinţă te va ajuta să te încrezi tot mai mult în Dumnezeu , în fiecare aspect al vieţii tale . Această încredere va creşte pe măsură ce :

  1. Petreci timp cu Dumnezeu în rugăciune în fiecare zi (Ioan 15:7).
  2. Citeşte zilnic Cuvântul lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 17:11)-începe cu Evanghelia după Ioan .
  3. Asculţi de Dumnezeu clipă de clipă .(Ioan 14:21)
  4. Îl pezinţi pe Hristos altora , prin modul tău de viaţă şi prin cuvintele tale (Matei 4:19  , Ioan 15:8).
  5. Îi permiţi Duhului Sfânt să-ţi umple şi să –ţi conducă viaţa , pentru a-L putea mărturisi şi altora pe Hristos (Galateni 5:16-17 , Faptele Apostolilor 1:8).

Părtăşia cu alţi creştini într-o biserică

Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să nu neglijăm părtăşia cu alţi creştini (Evrei 10:25 ). Mai mulţi cărbuni ard împreună cu o flacără mai puternică . Dacă scoţi un cărbune din foc , izolându-l pe vatra rece , el se va stinge . La fel se întâmplă şi cu relaţia ta cu alţi creştini . Dacă cu frecventezi încă o biserică , nu aştepta să fii invitat . Ia iniţiativa şi asociază-te  unei biserici din apropiere , în care Hristos este onorat şi în care Cuvântul lui Dumnezeu este explicat cu claritate .Începe chiar din această săptămână şi participă în mod regulat .

Dacă informaţiile din acest articol ţi-au fost de folos , nu ezita să le împărtăşeşti şi altora .

Apendicele vorbeşte împotriva evoluţiei !?

images6.jpg 
Argumentul conform căruia , apendicele este o dovadă a evoluţiei , nu este fondată , ba chiar contradictorie . În acest articol voi prezenta punctul de vedere eronat al evoluţiei referitor la acest „argument ”.
Argumentul care-l aduc evoluţionilştii arată  cam aşa :”prezenţa apendicelui este o dovadă a evoluţiei omului , deoarece omul nu foloseşte acest mic organ, şi în urmare omul se va debarasa de el . ”. Deci logica este următoarea – de ce nu are nevoie un organism – el singur se lipseşte . În baza aşa–zisei  afirmaţie se arată că apendicele este o dovada clară că omul evoluează”!
Se presupune că în viitor omul (umanitatea ) nu va avea apendice
Acesta argument poate fi propus oamnelor care nu sunt cunoscuţi îndeaprroape cu evoluţia şi anatomia, şi care o acceptă orice ideie fără  nici o verifcare .
 Evoluţia se bazează pe faptul că un organism simplu (ca structură  ) devine mai complex prin mutaţi ce duc la apariţia unor funţii noi (?) în acel organism .Conform acestor principii evoluţioniste rezultă două lucruri :
Apendicele a apărut ca o nevoie (în urma mutaţiei ) a organismului .Însă aici este o contradicţie evidentă– deoarece se afirmă că apendicele nu este folosit , şi organismul se va debarasa de el . Cum e posibil să fi avut o funcţie şi s-o pierdut ? Ce funcţie a avut ?
Organismul în evoluţia sa nu distruge organe ci crează altele noi sau le modifică pe cele existente (cum ar fi branhiile şi plămânii) . Deci organismele nu ar trebui să se debarasese (cum prezic evoluţioniştii ) de nimic , ci ar trebui să ducă la apariţia a ceva conceptual nou .
   Apendicele este un organ care face parte din sistemul imun al omului . El îşi are funcţiile de care răspunde în organism !! Apendicele face parte din sistemul imun al omului . Deci este un organ cu funcţii ! Nu este ceva de care organismul uman  nu se fosloseşte , ci este o parte a creaţiei lui Dumnezeu . Iar Dumnezeu nu crează rebuturi !!
  Dumnezeu la sfârşitul cele de-a şasea zi de creaţie

„S’a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune.

La fel şi omul – era foarte bun !!  Şi creaţia omului s-a terminat în acea zi .
Slăvit să fie Domnul pentru creaţia Sa !!

Universul – un vers !

images3.jpg 

„Dumnezeu a zis ” şi S-a făcut .

El a creat pământul , lumina , vieţuitoarele ,cerul , soarele , luna şi stelele .

Dumnezeu a afirmat  o propoziţie – un vers . Foarte curios , dar tot universul s-a format din două cuvinte („uni”+ „vers”=un vers) .

Cartea Genesei capitolul 1 spune că Dumnezeu a creat stelele cu un scop – să lumineze pământul.

Haos sau cosmos ? (originea materiei , a energiei şi a legilor naturii ) (continuare)

molecule.jpg

 Totuşi ca justificare a propriei sale decizii , creaţioniştul utilizează legea ştiinţifică a cauzei şi efectului . Această lege , care este universa acceptată şi folosită în toate domeniile ştiinţei , consideră fiecare fenomen ca fiind efectul unei cauze . Nici un efect nu este vreodată cantitativ „mai mare ” sau calitativ „superior” cauzei sale . Un efect poate fi mai mic sau inferior cauzei sale , dar niciodată mai mare sau superior .

Utilizând gândirea cauzală , creaţionistul observă următoarele :

 Cauza Primară a spaţiului nelimitat               trebuie să fie infinită Cauza Primară a timpului nesfârşit                trebuie să fie eternă Cauza Primară a energiei neîncătuşate           trebuie să fie omnipotentă Cauza Primară a interrelaţiilor universale      trebuie să fie omiprezentăCauza Primară a complexităţii infinite           trebuie să fie omniscientă Cauza Primară a valorilor morale                   trebuie să fie morală Cauza Primară a valorilor spirituale               trebuie să fie spirituală Cauza Primară a responsabilităţii umane        trebuie să fie voliţionalăCauza Primară a integrităţii umane                 trebuie să fie veridică Cauza Primară a dragostei umane                   trebuie să fie iubitoare Cauza Primară a vieţii                          trebuie să fie vie  

Noi tragem concluzia din legea cauzei şi a efectului , că această Cauză Primară  a tuturor lucrurilor trebuie să fie o Fiinţă infinită , eternă , omnipotentă, omniprezentă , omniscientă , morală , spirituală , voliţională , veridică , iubitoare , vie ! Descriu oare asemenea adjective materia ? Poate mişcarea întâmplătoare a particulelor primare să producă gândire inteligentă sau pot moleculele inerte să genereze închinare spirituală ? A spune că materia şi proprietăţile ei înnăscute constituie explicaţia finală a universului şi a locuitorilor săi este echivalent cu a spune că legea cauzei şi a efectului este validă numai în împrejurările actuale , nu şi în trecut .

  Putem rezuma discuţia aceasta observând remarcabilul fapt că toate „sistemele conceptuale majore ale ştiinţei” , aşa cum le-a definit Comitetul Consultativ pentru Educaţie Ştiinţifică al Californei , sprijină modelul creaţionist mai bine decât pe cel evoluţionist . Desigur că aceste concepte sunt universal acceptate . Vom enumera aceste concepte şi le vom însoţi cu o scurtă discutare a lor .

Cauză şi efect . Pricipiul acesta a fost discutat mai sus . Un Creator omnipotent constituie o Cauză Primară adecvată pentru toate efectivele observabile din univers , în vreme ce evoluţia nu constituie o cauză adecvată . Universul nu ar putea constitui propria sa cauză .

Relativitatea . Eistein a subliniat că toate cadrele de referinţă din lume , cum ar fi mărimea , poziţia , timpul şi mişcarea , sunt relative , nu absolute . Faptul acesta demonstrează că universul nu poate fi un absolut în sine şi de aceea nu poate avea o existenţă independentă sau absolută . De vreme ce el nu se poate produce pe sine , el trebuie să existe datorită omnipotenţei unui Creator extern care este  El însuşi standartul absolut al universului .

Mişcarea . Universul nu este static ; pretutindeni în spaţiu şi în timp au loc fenomene şi procese . Acestea manifestă energie omniprezentă care generează perpetuu mişcare . Chiar şi materia este compusă din particole în mişcare continuă. Faptul acesta atestă existenţa unei Cauze omnipotente a unor astfel de energii şi mişcări , şi de asemenea realitatea unei creaţii terminate în trecut , conform modelului creaţionist . Cu alte cuvinte , există o „ierarhie a mişcărilor ”; un tip de mişcare sau o lege dinamică nu evoluează spre alta

  

Conservarea energiei . Energia este entitatea fizică fundamentală şi ea există într-o varietate de forme reciproc convertibile .Tot ceea ce există în spaţiu şi în timp este energie şi tot ceea ce se întâmplă este transformare de energie . Legea conservării energiei – „energia poate fi transformată dintr-o formă într-alta , dar nu poate fi nici creată , nici distrusă ” – este cea mai importantă şi mai bine dovedită lege din ştiinţă .

               „Această lege este considerată drept cea mai puternică şi mai fundamentală     

            generalizare despre univers , pe care au fost vreodată savanţii să o facă ” .

Echivalenţa masă – energie . Interconvertibilitatea materiei şi a energiei este una din marile  descoperiri ale ştiinţei secolului al 20-lea . Astfel materia poate fi considerată acum ca o formă a energiei , totalul masei şi al energiei fiind conservat în reacţii nucleare .În afara unor astfel de reacţii , materia însăşi este întotdeauna conservată , aşa cum a prezis modelul creaţionist .

Clasificare şi ordine .Faptul că diferite categorii de fenomene naturale pot fi aranjate în sisteme de clasificare ordonate (tabelul elementelor chimice , taxonomia biologică din sistemul Linnaean , o ierarhie a tipurilor de stele ,etc.) este o dovadă a creaţiei . Adică , dacă toate entităţile ar fi cu adevărat într-o stare de flux evolutiv , clasificare ar fi imposibilă . În clasificare biologică , de exemplu , ar fi imposibil să se demarce unde încetează „pisicile ” şi unde încep „câinii”. Aşadar similarităţile în structură nu implică necesarmente descindere prin evoluţie dintr-un strămoş comun ; o altă explicaţie , mai bună , este aceea a creării de către acelaşi Proiectant a unor structuri similare pentru funcţii similare şi a unor structuri diferite pentru funcţii diferite .

  

Procese . Fiecare unitate de materie din univers interacţionează în diferite moduri cu alte unităţi de materie sau de energie .Universul este dinamic , forţele interacţionează , au loc procese , se întâmplă evenimente , energia este utilizată şi se produce lucrul mecanic . Toate această activitate vorbeşte de scop ordonat şi plin de sens în univers , nu de împleticiri şi de ciocniri întâmplătoare . Dacă n-ar fi aşa , nici n-ar avea rost cercetarea ştiinţifică . „Sens” şi „scop” sunt fiecare la rândul lui , preziceri ale modelului creaţionist .